292549253 efter elena

s

X dette Aarhundrede har Dødeligheden i Kjøbenhavn ifølge det statistiske Tabelværk beløbet sig til: 28,3 af 1000 Levende i Aarene 1801—33. (Dødfødte incl.) 27,6 ■—— — 1834—39. 27,5 — — — 1840—44. r 31,2 — — — 1845—54. I de 10 sidste Aar have Dødsfaldene udgjort et An­ tal af:

3770 i Aaret 1855. 3846 i — 1856. 4424 i — 1857. 4342 i — 1858. 4090 i — 1859. 4126 i — 1860. 3833 i — 1861. 4125 i — 1862. 4052 i — 1863. 5167 i — 1864.

Det statist. Tabelværk.

Kjøbenhavns Stadslæge.

41775 o. 4177 i Gjennerasnit. Da Folketællingen i 1860 vel tør ansees for at ud- gjøre Befolkningens Middeltal for hele Aartiet, og Tallet var 155143, vil altsaa Dødeligheden for 1855—1864 have udgjort 26,9 %o, et Forhold, der ikke har været gunstigere i dette Aarhundrede. ' • 1*

Made with