Alders- og invaliderente i København 1941 efter elena

Rentens maanedlige Mindstebeløb i Henhold til Bestemmelsen om 10 pCt.-Grænser for „tidligere" Invaliderentenydere, jfr. Folkeforsikringslovens § 73, Stk. I .1)

Enlige Mænd samt Ægtepar, naar kun Manden opfylder Betin­ gelserne, og han før 1. Okt. 1933 har faaet til­ kendt Invaliderente

Enlige Kvinder samt Ægtepar, naar kun; Hustruen opfylder Betin­ gelserne, og hun før 1. Okt. 1933 har faaet til­ kendt Invaliderente

Ægtepar, naar begge opfylder Betingelserne, og begge fra et Tidspunkt før 1. Okt. 1933 har faaet tilkendt Invaliderente

e. paa 1200 Kr. d. v. s. m ed T illæ g

a. paa 540 Kr. d. v. s.

a. paa 810 Kr. d. v. s.

b. paa 800 Kr. d. v. s.

a. paa 540 K r. d. v. s.

b. paa 1070 Kr. d. v. s.

b. paa 800 K r. d. v s.

uden T illæ g for Sværinva* liditet, og som heller ikke efter Folkefor* sikringsloven oppebærer det tilsvarende Tillæg efter § 40, Stk. 2.

m ed T illæ g for Sværinva* liditet, og som stadig oppe* bærer Tillæg efter Folkefor* sikringslovens § 40, Stk. 2, jfr. § 73, Stk. 2.

m ed Tillæ g for Sværinva* liditet til den ene Ægtefælle, og den paa* gældende efter Folkeforsik* ringsloven stad g oppe* bærer det til* svarende Til* læg efter § 40, Stk. 2, jfr. § 73, Stk. 2.

uden T illæ g for Sværinva* liditet, og som heller ikke efter Folkefor* sikringslovcn oppebærer det tilsvarende Tillæg efter § 40, Stk. 2.

uden T illæ g for Sværinva« liditct, og som heller ikke efter Folkcforsik* ringslovcn oppe« bærer det til* svarende Tillæg efter § 40, Stk. 2.

m ed T illæ g tor Sværinva­ liditet, og som stadig oppe* bærer Tillæg efter Folkefor* sikringslovens § 40, Stk. 2, jfr. § 73, Stk. 2.

til begge Ægte« fæller, og de paa« gældende efter Folkeforsik* ringsloven stadig oppe* bærer det til* svarende Tillæg efter § 40, Stk. 2. jfr. § 73, Stk. 2.

i ' !

Maanedlig

Maanedlig

Maanedlig

Maanedlig

Maanedlig

Maanedlig

Maanedlig

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

|

, ■

\ '

1. April 1941 —

1 21.50 1

.

' ■

30. Septbr. 1941

27.75

18.00

; 17.00

.......... ......

‘ i

j

.

1 . Oktober 1941 — 30. Septbr. 1942 1. Oktober 1942— 30. Septbr. 1943

!

18.75

12.00

16.00

— •

— •

1 9.50

10.25 ;

*) De Tal, som er anført med almindelige Typer, gælder kun for Aldersrentenydere, der er overgaaet fra Invaliderente

i

I

A/s J.H.SCHULJZ KØBENHAVN

27180

Made with