VAIO Reklamblad / Flyer

DÄRFÖR VAIO ... DERFOR VAIO ... | THEREFORE VAIO ...

VAIO – KONFIGURATOR KONFIGURATOR | CONFIGURATOR

®

KONFIGURATOR

>> www.vaio-fire.se/vaio/konfigurator >> www.vaio-fire.dk/vaio/konfigurator >> www.vaio-fire.com/vaio/configurator

DESIGNA DIN EGEN ELDSTAD DESIGN DIT EGET ILDSTED | THE NEW VARIETY OF FIRE

Över 1 miljon möjligheter Over 1 million muligheder Over 1 million options

Varje kamin är unik Hver enkelt ovn er et unikum Every stove is unique

Ny panel – ny design Ny beklædning – nyt design New cladding – new design

Din alldeles personliga kamin från 1 miljon möjligheter. Din personlige ovn ud af 1 million muligheder. Create your personal stove from a million options.

Perfekt rådgivning Indgående rådgivning Perfect support

Imponerande glasfront Imponerende glasfront Impressive glass front

Enkel användning Nem betjening Easy to use

VAIO KONZEPT VAIO-KONCEPTET | THE VAIO CONCEPT Konfigurera din personliga VAIO-kamin ”live” på VAIO Konfigurations- terminalen hos din VAIO-återförsäljare. Konfigurera din personliga VAIO-kamin ”live” på VAIO Konfigurations-terminalen hos din VAIO-återförsäljare. Configure your individual VAIO fireplace live on the VAIO configuration terminal at your VAIO dealer.

Utmärkt förbränningsteknik Fortrinlig forbrændingsteknik Excellent combustion technology

Bästa tillverkningskvalitet Høj håndværksmæssig kvalitet First-class workmanship

Ren luft Ren luft Clean air

Ska du flytta? Ta bara med dig din VAIO! Skal du flytte? Lad din VAIO flytte med! Moving house? Take your VAIO with you!

Välgörande strålningsvärme Velgørende strålingsvarme Soothing radiated heat

Långvarig värmelagring Langtidsvarende varmelagring Long-lasting heat storage

CB stone-tec GmbH Behaimweg 2 DE-87781 Ungerhausen

www.vaio-fire.se www.vaio-fire.dk www.vaio-fire.com

ÖVERSIKT | OVERSIGT | OVERVIEW

Observera: Uppgifterna ovan gäller inte på samma sätt för alla VAIO-modeller. Bemærk venligst: Ovenstående egenskaber gælder ikke i samme grad for alle VAIO-modeller. Please note: The statements above do not apply equally to all VAIO models.

Fel och felavtryck reserverade. | Fejl og fejl udskriftsreserveret. | Errors and misprints reserved. 02-2019

Made with FlippingBook - Online magazine maker