Det Kjøbenhavnske og Nørrebros Asylselskab Regnskabsaarene 2

11 Hvert enkelt Asyl har sin Forstander, der paatager sig Tilsynet og forestaar Administrationen af det enkelte Asyl. Disse Forstandere udretter et meget stort' Arbejde, og Selskabet er dem megen Tak skyldig. I 1920 har Selskabet destoværre mistet den fortræffelige Forstander paa Jagtvejens Asyl, Fotograf J. Hauersleu , der med Liv og Sjæl gik op i Asylgerningen og synes uerstattelig. Til hans Efter­ følger er valgt Manufakturhandler Carl Engelberg. Omkring hvert Asyl har der dannet sig Dameforeninger, som jævnlig besøger Asylerne og ved personligt Arbejde samt Bidrag af Penge, Klæder o. s. v. i høj Grad hjælper til Asylernes Fremme. Uden deres Hjælp vilde det være umuligt at føre Asylgerningen igennem. Selskabet er ogsaa Lægerne Tak skyldig, idet disse gratis har paataget sig Lægetilsynet med Asylerne. Selskabet bringer ogsaa de flinke Asylbestyrerinder samt deres Medhjælperinder en Tak for deres Gerning i Selskabets Tjeneste. Selskabet har destoværre ikke helt kunnet holde Skridt med Løn­ stigningen indenfor Stat og Kommune, men desto større Grund er der til Tak for Trofasthed mod Gerningen. Selskabets ældste Besty­ rerinde, Frk. Asta Johnsen, har i 1919 ønsket at trække sig tilbage efter 24 Aars Tjeneste. Selskabet har i Frk. Johnsen mistet en af de værdigste Repræsentanter blandt Asylbestyrerinderne. Frk. Johnsen har erholdt Fribolig i Frederik den Vl’s Asyl samt Pension. Hendes Plads blev besat med Asylbestyrerinde Fru Asta Offen- berg fra Skovshoved Asyl. Administrationskomiteen ser med Uro paa Fremtiden, men stoler paa, at det kun er en Krise," der vil blive overvunden, hvis Asylger­ ningen ikke kan undværes i det moderne Samfund.

Made with