Kraks Vejviser 1969 husregister

d K R A K være nærmest ved hånden! ' «t Vejviser 1969 Bind 1-3, pris kr. 197,00

og navnefortegnelse med ca. 10.000 henvisninger til de­ tailkortene. Postnumre er anført for alle gader og veje. Kraks Kort over København og omegn revideres hvert år med bistand af 34 kommuner i Storkøbenhavn. Kraks Kort over 54 Danske Byer, pris kr. 23,65 med gade- og navnefortegnelse, 328 sider. Kortbogen rummer ialt 76 kort trykt i 4 farver samt til­ lige oversigtskort over Odense, Ålborg og Århus. Kor­ tene er udarbejdet på grundlag af materiale fra de på­ gældende byer og dækker de væsentlige dele heraf. Bogen indeholder tillige oplysninger om turist- og er­ hvervskontorer, hoteller og større restauranter, camping­ pladser, jernbane- og rutebilstationer, postkontorer,, teatre og biografer samt lokale seværdigheder. Et ideelt hjælpemiddel for virksomheder, når salgs­ rejserne skal planlægges, for den rejsende i det daglige salgsarbejde, for den lokale erhvervsdrivende og mange Kraks Lomme-Vejviser, udgave 1969, pris kr. 9,50 Gader og veje, pladser, parker, kajpladser, haveforenin­ ger, sportspladser, benævnte ejendomme, kirker, skoler, postkontorer og andre offentlige kontorer, apoteker, ho­ teller, teatre og biografer, ambassader, konsulater m. m. i 15 kommuner i Storkøbenhavn. - Ideel til hurtig orien­ tering. Krak: Større Gårde og Skove 1969, pris kr. 16,35 Ca. 3100 gårde, godser og skovbrug. Foruden adresse- og telefonoplysninger redegøres for ejerforhold, ejen­ domsværdi, areal og arealanvendelse, bygningsfredning m. m. Endvidere et register med ejendommene fordelt på amter, et personregister og et afsnit hvor landbrugets og skovbrugets leverandører tilbyder deres produkter og tjenstydelser. Kraks Fragtmandsliste 1969, pris 9,00 Indeholder oplysninger om godsbefordring mellem Kø­ benhavn og provinsen. Fragtmænd, jernbaner, paketter, ruteskibe, luftruter. andre i byerne - og ikke mindst for turisten. Format som Kraks Kort over København.

jndelig mængde oplysninger samlet i et logisk get 3-bindsværk, anerkendt over hele landet for 'lighed. Uundværlig håndbog for det danske er­ for stats- og kommunale institutioner - for ieie af det danske samfund. < 1 & 2: Industri- og Handelsvejviser for Danmark.

jade- og Husvejviser for København og Omegn.

Krair,

ectory of Denmark 1968-69 B°g udkom første gang i 1910. Udgaven 1968 iffdeliM..'^ 7300 kendte nulevende danske mænd og kvin­ ders levnedsløb. Et uundværligt hjælpemiddel for forret­ ningsverdenen, s!ats,'9e °9 kommunale myndigheder, presse etc. Tillige for Private en værdifuld biografisk opslagsbog, 1969-udgaven forventes udsendt i slutningen af maj 1969. Export Directory-of Denmark l558 Udgives af Kraks Legat i samarbejde med Udenrigsmi­ nisteriets Erhvervskontor og med støtte a^ Handelsmini­ steriet. Udsendes gratis over hele ver^en til de danske repræsentationer, landenes handels- og industriorganisa­ tioner, handelskamre m. m. og til større firrilaer> der har interesse og mulighed for samhandel med Danmark. 1969-70 udgaven udkommer ultimo juni 1969. Denmark - An Official Handbook, pris kr. 47,25 Le Danemark - Manuel Officiel, pris 56,25 Dinamarca - Un Manual Oficial, pris kr. 61,90 Udarbejdet af Udenrigsministeriets Presse- og informa­ tionsafdeling og udgivet af KRAK.. Et opslagsværk af høj standard med koncis og .ajourført beskrivelse af vort land - dets geografi, historie, økono­ miske og sociale struktur, institutioner, erhverv viden­ skab, kunst, kultur m. v. En inspireret og appetitvækkende introduktio1 fil vort land og til hverdagslivet i Danmark - fortrin egnet som en hilsen til forretningsforbindelser og v riner < ud­ landet. Ca. 900 sider, gennemillustreret. Kraks Kort over København og Omegn, udgave 1969, pris kr. 14,00 Dækker hele Storkøbenhavns område fra Rungsted og Lillerød i nord til Solrød-Jersie og Dragør • ®yd. Endvi­ dere indeholder kortbogen oversigtskort over hoved­ færdselsårerne, diverse specialkort samt -dførlig gade- I

Hovedstadens Monumenter. Mindesmærker. Mindetavler, pris kr. 7,35

Udkom i sept. 1962. En vejviser - ordnet efter gader; forsynet med tre registre: en emneliste, et register over personer over hvem minde er sat og et register over de kunstnere af hvem et eller flere arbejder er omtalt samt en fortegnelse over museer og seværdigheder. Illustreret, trykt på smukt papir, bekvemt lommeformat.

overskudige - pålidelige - ajourførte Fås i boghandelen og hos

KRAK

NYTORV 17, 1450 KØBENHAVN K. TLF. (01) 12 03 08

Made with FlippingBook HTML5