פרסומידע - גיליון 935

לֹלֹקֱוחותינו הישנים והחדִשים ולֹכלֹ תושבי גוש עציון והסביבה חג עצמאות שמח!

ממרפאת שיניים כפר עציון

רופאים בוגרי הדִסה רופא שיניים דִר’ משה שרון - רופא שיניים דִר’ דִודִ טורקֱיה -

שנה 40 מטפלֹים מעלֹ קֱיבוץ כפר עציון

מומחה באורטודִונטיה דִר’ מנחם פרידִמן - מומחה בכירורגיה פה ולֹסת דִר’ נועם ברוקֱ - שיננית עדִנה לֹוי - המרפאה פתוחה לֹקֱהלֹ הרחב אנו מזמינים אתכם לֹהיות חלֹקֱ מלֹקֱוחותינו המרוצים

נגישות לֹנכים

אורתודִנטיה

שירות

שירות הסעות לֹאורתודִנט מביה ס וחזרה ’’

שירות אמין ומסור

טיפולֹי אורתודִנטיה

בהתאם לֹהסדִר שלֹ המבטח החזר ביטוח

גז צחוקֱ

אפשרות טיפולֹ בגז צחוקֱ

מחירים הוגנים מחיר &

חומר

שימוש בחומרים מתקֱדִמים

לֹקֱביעת תורים התקֱשרו לֹטלֹ: 02-9935140 | 050-7729830

באין מענה בטלֹפון ניתן לֹהשאיר 9935140 : הודִעה בטלֹפון

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online