EBF 6 Promotion November-December 2019

ซื้อเครื่องท�ำน�้ำร้อนและน�้ำเย็น และพัดลมอุตสาหกรรม VICTOR ราคาพิเศษ!

หน้ากากอนามัย 2 ชั้น MEDIMASK ซื้อ 10 แถม 1

เครื่องท�ำน�้ำร้อนและน�้ำเย็น

สี

รหัสสินค้า 9.376.188 9.376.213 9.376.199 9.376.177 9.376.202

ราคา

รุ่น

รหัสสินค้า 7.442.253 4.287.198

ราคาพิเศษ

เขียว ขาว ชมพู ฟ้า ม่วง

58.- 58.- 58.- 58.- 58.-

4,607.- 5,690.-

4,850.- 5,990.-

VT-619N/S3 VT-279K/S1

พัดลมอุตสาหกรรม

รุ่น

รหัสสินค้า 9.435.241

ราคาพิเศษ

3,394.-

3,573.-

IF-C2401

*คละสินค้าได้

ซื้อ น้ำดื่มมิเนเร‹ 1 แพ็ค รับฟร� กระบอกน้ำ 1 ใบ

รหัสสินคŒา 11.324.253

น้ำแร‹ธรรมชาติมิเนเร‹ จากแหล‹งน้ำแร‹ปดใตŒดินที่ไดŒรับการเลือกสรรอย‹างดี ปราศจากการปนเป„œอน มีปร�มาณแร‹ธาตุที่สมดุล บรรจ� ณ แหล‹งธรรมชาติ ผลิตดŒวยเทคโนโลยีจากเนสทเล‹ จ�งอุดมไปดŒวยแร‹ธาตุที่เปšนประโยชนต‹อ ร‹างกายกว‹า 9 ชนิด แคลเซียม แมกนีเซียม ไบคารบอเนต โซเดียม โพแทสเซียม ซัลเฟต ฟลูออไรด ซิลิกา และคลอไรด

23 *ของแถมมีจ�ำนวนจ�ำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของแถมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบโปรโมชั่นและของแถมปัจจุบันที่เว็บไซต์ของบริษัท รับข่าวสารและโปรโมชั่นได้ที่ @lyreco Lyreco Thailand Lyreco Thailand th.orders@lyreco.com 02 338 0200

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online