006WTBPT0003

┬ę 2008 Stichting Consortium Beroepsonderwijs Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of enige wijze, namelijk elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming.

Leden werkgroep: T.L. Hengelmolen, J.A. Menzen, A. Timmer

Ontwikkelgroepleider Techniek en ICT: W. van Dijk

Eindredactie: M. Brok

Foto's: T.L. Hengelmolen

Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat niet alle copyrights van de in de uitgave opgenomen illustraties geregeld zijn. Degene die meent alsnog rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met de uitgever.

Made with