UgentligOversigterSydommeDødsfaldFødsler1942

U g e n t l i g e O v e r s i g t e r

over

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bulletin hebdomadaire de statistique démographique et médicale de la ville de Copenhague.

1 9 4 2 . 6 7 de Aargang Nr. 1—5 2 .

K ø b e n h a v n — S. L. M ø lle r s B o g t r y k k e r i — 19 4 3

Made with