DenKongligeVeterinærOgLandboHøjskole_1858-1958

H U SBYG N ING H u s b y g n in g s u n d e r v is n in g for landbrugsstuderende indførtes i 1916 og henlagdes under tegneundervisningen, hvor den gennem­ førtes i forbindelse med dette fags bygningsopmåling, idet der blev givet vejledning i bygningsmæssige forhold af betydning for det praktiske landbrugsarbejde, og i orienterende form meddeltes op­ lysning om bygningsmaterialer og -teknik. Samtidig med bygningsmålingens bortfald ophørte denne under­ visning i 1937 og er ikke siden genoptaget, men i hvert af årene 1945, 46 og 47 har der været afholdt et 5-ugers kursus i landbrugs­ byggeri for landbrugskandidater. Da mejeribrugsstudiet oprettedes i 1921, indførtes husbygnings­ undervisning for denne studieretning. Undervisningen meddeltes i samme form som for de landbrugsstuderende, nemlig i forbin­ delse med tegneundervisningens bygningsmåling, senere suppleret med forelæsninger over byggeteknik og mejeriindretning. I 1940 oprettedes et lektorat i husbygning, og undervisningen fik dermed selvstændig status indenfor mejeribrugsstudiet, idet der dog ikke afholdes eksamen i faget. I den nugældende undervisningsplan er afsat 15 forelæsninger samt øvelser, der udføres i forbindelse med tegneundervisningens obligatoriske bygningsmåling. Ved øvelserne gives et indblik i bygningens „anatomi “, og i forelæsningerne behandles mejeribygningens opførelse fra projekt til færdiggørelse, hvorved der også bliver lejlighed til at berøre det vigtige emne: mejeribygningens „patologi". Forelæsningerne suppleres med ekskursioner til materialefabrikker og nyere mejeri­ bygninger. Undervisningen omfattes af de studerende med en interesse, der tilsyneladende ikke svækkes af den omstændighed, at faget afsluttes uden eksamen. De relativt få forelæsninger, som under­ visningsplanen levner faget, gør dog undervisningen mindre dybt­ gående end ønskeligt, når der henses til, at den gives for stude­ rende, der i deres senere praksis må antages ofte at blive stillet overfor bygningsmæssige spørgsmål såvel ved nybygninger som ved forandringer af bestående bygningsanlæg. Åge Madsen. 360

Made with