GeorgBrandes

Paa Kulturforlaget er nylig udkommet: ERIK SEIDENFADEN BORGERKRIG I SPANIEN A f Pressens Anmeldelser citeres: Politiken: Sammen med Hans Aage Paludans fortræffelige Bog om Spa­ nien . . . burde Erik Seidenfadens Bog ligge paa enhver intellek­ tuel Danskers Bord, lige meget hvad Stand eller Klasse han til­ hører, saa at de Danske kan vide, hvad de taler om, naar de dis­ kuterer Spanien. (Tom Kristensen.) Nationaltidende: Et uhyre Stof er sammentrængt paa Bogens 144 Sider. En »snakkende« Sætning findes ikke. Stilen er koncis og klar. De sammenlignende Billeder slaar. (S. J-S.) B. T.: Som Skildrer er Hr. Seidenfaden en udpræget ærlig Natur . . . Han har ikke nogen Pressemands-Monocle i Øjet, han giver sig aldrig Mine af at have oplevet eller erfaret eller gennemskuet mere end han virkelig har. Det er vel kun i Danmark, at der endnu findes saa pæne Folk. (Hans Brix.) Demokraten: Det anbefales enhver, som interesserer sig for det spanske Spørgsmaal, at læse denne Bog, som giver en saa fyldestgørende og nøgtern Beretning om hvad der siden Oprørets Begyndelse er sket af Betydning i det ulykkelige, blødende Spanien, (hari.) Dagbladet, Oslo: Han behandler det vanskelige spørgsmålet redelig. Forfatteren gir i det hele tatt inntrykk av å tilhøre den mer og mer sjeldne typen, som søker det man i gamle dager kalte sannheten for dens egen skyld og har det mindre travlt med å påvise forhåndsstand­ punkter å pådutte leseren dem. (R. V.) Aalborg Amtstidende: . . . En udmærket Bog om Krigen, dens Aarsager og Virknin­ ger. Forfatteren har haft en heldig Haand. (-old.) Sorø Amtstidende: Det er et Spørgsmaal, om en Bog om Borgerkrigen kunde skri­ ves nævneværdigt mere upartisk end Seidenfadens i Øjeblikket. (Erhardt Larsen.) Lignende Udtalelser bl. a. i Bogens Verden, Højskolebladet, Avertering og Stockholms Tidningen. Rigt illustreret Kr. 5.25

Made with