Kraks Vejviser 1961 provinsregister

Animated publication

V E J V I S E R E N S

1. bind indeholder:

2. bind indeholders

Afd. I: Kort over Kbhvn.

Afd. V: Emneliste til begge bind

og omegn

-

VI: Real-Register

-

II: Gade-Register og

* VII: Fag-Register * VIII: Firma-og Aktie-

Hus-Register

III: Navne-Register IV: Provins-Register

selskabs-Register

-

«

IX: Udlandet

AFDELING IV

PROV I NS - R E G I S T E R (Grænsen mellem det københavnske Navne-Registers og Provins-Registrets område er vist på planen side 1249). En fortegnelse over samtlige telefoncentraler i Danmark, med angivelse af om­ rådenummer og centralkaldenummer samt vejledning, findes i første afsnit af Emnelisten, afd. V (gule blade) foran I 2. bind. A. Forretninger Byvis ordnede fortegnelser over næringsdrivende i Danmarks købstæder og købstadlig­ nende bebyggelser samt Fanø og Samsø (se fortegnelsen på bagsiden af denne karton). De anførte branche- og varebetegnelser angiver tillige de steder i Fag-Registret (eller supple­ mentslister til Fag-Registret), hvor de pågældende er optaget. Foran hver by findes et Real- Register med oplysninger om stedlige myndigheder, offentlige kontorer, institutioner, foreninger, samt en del statistiske data. Ved 44 større byer findes tillige et kort. Et Dan­ m arkskort findes foran i 2. bind. I afdeling VII, Fag-Register findes tillige de erhvervsdrivende uden for de i Provins-Re­ gistret optagne byer (se bagsiden af denne karton). B. Privat-Adresser Alfabetisk ordnet register over ca. 23.000 personer i provinsen med angivelse af navn, stilling, titler, danske ordensdekorationer, adresse og eventuelt telefon (personer, der indtager vigtigere stillinger inden for erhvervsliv, administration, domstole, undervisnings­ væsen, videnskab, kirke, kunst, presse, politik, og i faglige og andre organisationer; endvi­ dere større landbrugere samt advokater, læger, dyrlæger, arkitekter, ingeniører m. fL).

C. Kommunefortegnelse 1. Købstæder. 2. Handelspladser og flækker. 3. Sognekommuner.

En nærmere vejledning i brugen af Provins-Registret findes på næste side.

★ I tillæg til Fag-Registret, afdeling VII i 2. bind findes i Færøerne: Kort, Real-Register og Fag-Register. Grønland: Kort, lovgivning, statistiske oplysninger, kommuner, tjenestemænd; Fag- Register.

* Krak: Større Gårde, — udgives som en selvstændig bog:

Ca. 2500 gårde og godser. Foruden ejendomsværdien bringer »Større Gårde« oplysninger om ejerforhold, areal, sogn, amt, postadresse, telefon etc. samt et person-register over alle de i bogen under gårdene anførte ejere, forpagtere etc.; endvidere et register, hvor går­ dene er fordelt på amter. 1961-udgaven vil formentlig foreligge i februar, pris kr. 6,00.

Vejledning i brugen af Provins-Registret A« Forretninger e r op fø rt byvis. Byerne (se nedenstående fortegnelse) e r op ført alfabetisk. For h ver by e r først m eddelt e t R ea l-R e g is te r, indeholdende oplysninger om myndigheder, offentlige kontorer, institutioner og fo r­ eninger med hjemsted i den pågældende by, samt en del statistiske data: indbyggertal, beskatningsprocent m.m. Under » fo r r e t n in g e r « e r alle b lot nogenlunde betydelige virksom heder m edtaget. Ved forretningen e r anført stillings- e ller varebetegnelse, d er tillige angiver, under hvilke overskrifter i Fag-Registret (afdeling VII i Vejviserens 2. bind) den e r op ta get; d er finder man de tilføjelser, som angiver virksom ­ hedens særlige specialiteter. Erhvervsdrivende, d er ikke e r m edtaget under » fo r r e t n in g e r « i Provins-Registret, må søges i Fag- R egistret under de respektive fag-overskrifter. N o g le fag-fortegnelser findes på supplementslister, f.eks. caféer, restauranter o g kroer, slagtere o g viktualiehandlere, brugsforeninger. Disse fortegn elser leveres gratis til købere af Vejviseren ved indsendelse af rekvisition på en af kuponerne, som findes sidst i 2. bind. Ved hver by (efter »fo rr e tn in g e r«), e r givet en fortegnelse o v e r landsbyer i om egnen, d er har post­ adresse til den pågældende by. Erhvervsdrivende i disse landsbyer må søges m ellem forretn inger på landet. F o rre tn in g e r p å la n d e t (s e n e d e rs t p å s id e n ). B« Privat-Adresser« Rækkefølgen e r den samme som i afd. III, N avne-Register fo r Køben­ havn (se bagsiden af den grønne karton foran d ette register). C«Kommunefortegnelse. V ed hver sognekommune e r anført sognerådets e ller kommunalbestyrel­ sens postadresse, am tet (e ller amtsrådskreds), herred o g e t numm er fo r rets- og politikreds, samt ind­ byggertallet 1955. I begyndelsen af fortegnelsen e r indsat e t henvisnings-register fo r kommuner med dobbeltnavne, o g i slutningen findes en nøgle til d e benyttede num re fo r rets- o g politikredse. I Provins-Registrets afsnit A er optaget nedenanførte 173 byer samt Fanø og Samsø Købstæderne e r betegnet med * ♦Aabenraa ♦Faaborg Hedehusene ♦K øge ♦Randers ♦Sorø ♦Aakirkeby Fakse Helsinge Langaa ♦Ribe ♦Stege ♦Aalborg Fakse Ladeplads ♦H elsingør ; ♦Lem vig Ringe ♦Store H eddinge Aalestrup Fanø ♦H erning Lillerød ♦Ringkøbing ♦Struer ♦Århus Farsø ♦H illerød Lunderskov ♦Ringsted ♦Stubbekøbing Aars Farum Hirtshals ♦Løgstør ♦Roskilde ♦Svaneke Aarup Fjerritslev ♦H jørrin g Løgum kloster Roslev ♦Svendborg ♦A llinge Fredensborg ♦H ob ro Løkken ♦Rudkøbing ♦Sæby Arden ♦Fredericia ♦Holbæk ♦M ariager Ry ♦Sønderborg Asnæs ♦Frederikshavn ♦H olstebro ♦M aribo ♦R ødby Taastrup ♦Assens ♦Frederikssund Holsted Marstal Rødding Tarm Augustenborg ♦Frederiksværk Hornbæk ♦M iddelfart R ødekro ♦Thisted Ballerup G edser H ornslet ♦N akskov Rødkærsbro Tinglev Birkerød G illeleje ♦Horsens ♦N ek sø Rønde Toftlund Bjerringbro G ive Humlebæk ♦N ib e ♦Rønne Tyborøn ♦Bogense Glamsbjerg Hundested N ord b org ♦Sakskøbing Tølløse Brabrand Graasten Hurup ♦N yb o rg Samsø ♦T øn der Brammlnge Gram Hvalsø ♦N ykøb in g F. ♦Sandvig T ørrin g Brande ♦Grenaa H øjer ♦N ykøb in g M . ♦Silkeborg U lfborg Broager G rindsted H øng ♦N ykøb in g S). Sindal Vamdrup Brovst Gudhjem Hørsholm ♦N ysted ♦Skagen ♦Varde Brædstrup G ørlev Sjælland Ikast ♦Næ stved ♦Skanderborg Vejen ♦Brønderslev ♦H aderslev Jyderup N ø rre Aaby ♦Skive ♦V ejle Brørup Hadsten ♦Kalundborg ♦N ørresundby ♦Skjern ♦V ib org Christiansfeld Hadsund ♦K ertem inde O d d er ♦Skælskør Vinderup Dronninglund Hals K jellerup ♦O dense Skærbæk V ojens ♦Ebeltoft Hammel ♦K olding O tteru p Skørping ♦V ordin gborg Ejby ♦Hasle Korinth Padborg ♦Slagelse Vraa ♦Esbjerg Haslev ♦K orsør ♦Præ stø Slangerup ♦Æ røskøbing Ø lgod F o rre tn in g e r p å la n d e t (uden fo r de i nærværende register optagne købstæder o g andre byer m. m., se oven for) findes i afdeling VII Fag-Register fo r hver enkelt branche ord n et e fter stednavne.

IV - 1905

AFDELING IV PROVINS-REGISTER A. Forretninger B. Privat-Adresser

C. Kommunefortegnelse A. Forretninger (Med Real-Reglstre, omfattende offentlige og private institutioner, foreninger m. m.).

Forretninger i de 173 købstæder og købstadlignende bebyggelser samt pi Fanø og Samsø, der er anført i dette register, er tillige optaget i Afdeling VII, Fag-Register for Danmark, hvor også forretninger i den øvrige del af landet findes optaget. I nedenstiende register er ved hver by (efter: Forretninger) givet en fortegnelse over landsbyer i omegnen, der har postadresse til den pigxldende by. Erhvervsdrivende i disse lands­ byer mi søges i Afdeling VII, Fag-Register, under vedkommende branche.

By- eller kommuneviben er anbragt ved navnene pi de byer, som har viben og ønsket dette optaget i Vejviseren.

Aabenraa CAlbemaa untsridskr.) Tlf. kaldenr. (046] abn. nr.

Museum, Aabenraa. H P Hanssens G. 33 Tlf. 226 45. Grundlagt 1887, ny museumsbygning opført 1937, indeholder Sønderjydsk Søfartsmuseum, egnshisto­ riske og etnografiske samlinger samt samling af dansk kunst. Politimester i Aabenraa købstad m. v. [69. politikr. ). Niels Schaumburg.R. 4 2 25 25 Postkontor, Nørretorv 3 4 2 38 38 Postmester: H P Wendelboe. Retskreds, se u. Dommer. Set. Ansgar Hospital, Fiskerg. 7-9 4 227 30. Specialklinik f. øre-, næse- og halssygdomme; overlæ ge:........; ørelæge: T T Møller; øjenlæge: dr.med. A Beyer; chef f. afd.f. hud- og køns­ sygdomme: dr. med. G W Unna. Skattekontoret Tlf. 21200. Skatteinsp.: J Bentsen. Skolevæsen, Det kommunale. Stadsskoleinsp. : S P Hansen, Skolen 1Nygade 4 2 36 22 [kontortid 12- 13[. Rugkobbelskolen Tlf. 2 1160 [12-13]. Insp.: P Clausen. Skolen i Nygade Tlf. 2 36 22 [12-131. Insp.: stads­ skoleinsp. S P Hansen. Socialkontoret TU. 235 45 & 235 46. Inspektør: F Mørck. Sognepræster: C Hoffmann-Madsen Tlf. 22151 (danske menighed);.........................Tlf. 2 22 19(tyske menighed). Sparekassen for Aabenraa by og amt, Storeg. 14 TU. *2 1567, stiftet 27. nov. 1818. Sprogforenlngen [Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig], stiftet 10. okt. 1880 i Aabenraa Tlf. 2 1150. Formand: højskoleforst. J Th. Arnfred, FMI. , Askov pr. Vejen. Ledelse: højskoleforst. J Th. Arnfred, FM I., Askov; forp. Hans J Hansen, Lysabildskov; fru Anne Marie Skau, Nygaard pr. 0 - Lindet; red. M KamphOvener, R ., Aabenraa; rektor A Feilberg Jørgensen, Tønder. Stadsdyrlæge: J M Bagge Tlf. 234 68. Stads- og havnelngenlør: cand.polyt. SE Gundestrup Tlf. 212 00. Statsskolen. Rektor: Georg Buchreitz (12,15-13, undt. tirad, og lørd.) TU. 2 23 11. Sønderjyllands Erhvervsråd, oprettet 1951. Sekre­ tariat: Storeg. 14 TU. 2 23 84. Formand: Direktør civillng. Jes Christiansen, Ri. Sønderjyllands HøjspændingsværkTU. 23113, indviet 23. maj 1925. Direktør: civillng. Jes Christiansen, Ri. Toldkamret TU. 22279. Toldforv.: J Olsen, R.

Handelsstandsforening, Aabenraa. Stiftet 2. febr. 1847. Formand: direktør vicekonsul Tage Fink, Haderslew . 2 Tlf. 2 2000. Havnen har en dybde af indtil 8,5 m. Bolværkslængde ca. 1500 m. Ingen lodstvang. Svaje- bassin 160 m bi-edt, fjord og indsejlinger fyrbelyst. Flydedok [bæreevne 800 tons], bfidebyggerl og maskinværksteder. Tre moderne kullosseanlæg, 4 lasteindretninger og 2 sugeanlæg til kornlosning. Jernbanespor, elektrisk belysning og vandled­ ninger fra byens vandværk overalt på havnen. Store arealer til udleje. Havneudvalgets formand: borgmester købmd. Erik Jessen. Havneingeniør: cand.polyt. S E Gundestrup. Hedeselskab, Det danske, mose- og engafd., kontor Amtshuset TU. 221 36. Distriktsbestyrer: Nic. Jespersen, prlv. TU. 232 70. Historisk f- '—ftmiH for Sønderjylland. Formand: landsarkivar P Kr. Iversen, landsarkivet; sek­ retær:overlærer Chr. Stenz,Tønderv, 173 4 2 14 50 Hjemmevæmsregion III, Haderslew.52 TU. 2 34 34. Husstande pr. 1/10 1955: 4. 689. Indbyggerantal pr. 1/7 1960: 14.220 [1803: 2. 834; 1867: 6. 155; 1910: 7.751). h *M n ^ -< i«»w ,i - til kommunen [skatteåret 1960 -61]: 57.400. 000 kr. Jernbanestation TU. 22810, godseksp. Tlf. 22928. Stationsforst.: M Poulsen. Kommunaldirektør: J Christensen TU. 212 00. Kommunebogholder: Gerhard Jensen TU. 212 00. Kommunekontorerne (9-13) TU. 212 00. Konsuler: - Britiske Statssamfund:farver Jacob Jacobsen, - vicekonsul,Ramsherred 47 4 2 37 13. - Finland: skibsmægler Har. Cleemann, vicekonsul, - Gammelhavn 4 22182 - Norge: bankdir. Nis Erichsen,R. .vicekonsul. Storeg. 18 4 2 12 22. - Sverige: direktør Tage Fink,vicekonsul, Hader- slew , 2 4 220 00 - Tyske Forbundsrepublik, Den: Hans Bøthllng, Kystv. 18 4 2 14 64 Købstadrettigheder. Ældste kendte privilegier stad­ fæstet af hertug Valdemar. Landsarkivet for de sønderjydsk^ landsdele.Hader­ sle w . 4b 4 227 04,opført 1932-33. [Arkitekt: Lehn Petersen,Odense] Landsarkivar: P Kr. Iversen Landsbibliotek, D et nønderjydake [centralbibliotek] 4 225 66, stiftet 1921. 50. 000 bind. Åbningstid: Vinter: 10-20, lørd. 10-19. Maj-aug.: 10-19, lørd. 10-16. Overbibliotekar: G Auring.

Real-Regiater Amtmand over Aabenraa-Sønderborg amt: C A Vagn- Hansen, R'. Tlf. 2 12 36. Amtakontorchef: J P Caspersen Tlf. 222 23. Amtslandlnspektør: Henrik Andersen, Bjergg. 6 Tlf. 237 55. Amtslæge: dr.med. Sv. Ostenfeld Tlf. 2 36 55. Amts- og bysygehuset, Bjergg. 4 1 2 26 01. Overlæger: dr.med. J M Wollesen; fru Marianne Brland Kyrlk [narkoseafd. ]; Ole Tarp (røntg. afd. ]; med. konsuLent: amtslaege dr.med. Sv. Ostenfeld; Inspektør: Paul Jørgensen. Amtsrådssekreter: Ove Buch-Larsen Tlf. 229 55. Amtsskolekonsulent: Poul Alkærsig, GI. Kongev. 3 Tlf. 2 27 14. Amtstue: Tlf. 2 23 41. Amtaforv. : H A Nielsen R, Tlf. 223 43. AmtBvundløbainflpektør: landbrugskand. N Jespersen Tlf. 2 2136. Amtsvejinspektør-, civtllng. Peer Holm T lf. 230 38. Beskatningsprocent 1960-61: 18. Borgmester: købmd. Erik Jessen [tr. 12-13) Tlf. 212 00. Brandstation, H P Hanesene G.35 Tlf. 22712. Byridssekretcr: kommunaldirektør J Christensen Tlf. 212 00. Danmarks Radios studie, N-Torv 3 1 2 l i 90. Programleder: Bjørn Svensson. Distriktsingeniør f. post- og telegrafvs. 2. Ingeniør- dlstr.: Dan Jørgensen, R '., H P Hanasens G. 21 Tlf. 23131. Dommer i Aabenraa købstad m. v. [102. retskr. J: Vald. Gjeding Thisted, R. Tlf. 2 22 72 [9-16], Blektrlcitet»forsyningen Tlf. 2 20 75, sker fra Søn­ derjyllands Højspændingsværk (se dette), ^abriklnspektør for Aabenraa-kredsen: civillng. Carsten Jessen, R ., Ramsherred 1 Tlf. 22166 folkeregistret (9-13) Tlf. 212 00. *o*mneansættelser til staten [skatteåret 1960-61]: 114.100. 000 kr. gasværket TU. 22075. —andelsbanken 1 Aabenraa, filial af Akts. Kbhvns. Handelsbank, Storeg. 3 TU. 2 20 30.

2

3

1

120

120

X V - 1906

AA BENRAA

PROVINS-REG ISTER - FORRETN INGER

Aabenraa Automobil-Lakerer i Vesterg. 25 4 2 27 81 . Automobillakerere Aabenraa Auto-Ophug, Jens Lieberg Lavg. 32 4 2 31 40 . Automobilophugning Aabenraa Avis Kirkepi. 7 4 2 22 59 . Aviser Aabenraa Begravelsesforr. N-Torv 4 2 24 09 . Begravelsesbesørgelse Aabenraa Bogtrykkeri, N P Mogensen Nygade 68 4 2 25 49 . Bogtrykkerier Aabenraa Brugsforening Sønderg. 15 4 2 23 68 . Brugsforen. Aabenraa Brødfabrik Klinkbjerg 9 4 2 25 86 . Brødfabr. Aabenraa Byggematerialeforretning A/S Kilen 15, 17 4 2 32 36 . Bygningsart. Aabenraa Børnehave-Seminarium Nygade 41 4 2 1146. Seminarier Aabenraa Børste- & Kostefabrik Nyvej 3 4 2 33 31 . Børstevarefabr. Aabenraa Eksportr^geri & Fiskehandel Vesterg. 21 4 2 23 88 . Røgerier Aabenraa Eksportstalde og'Eksportslagteri, A/S Sydhavn4 222 64 . Kreatur- 0 £Kødeksport AabenraaFlytteforretning, Indeh. Jes Brink S-Port 57 4 2 26 70 . Flytteforr. . Speditører AabenraaFourageforr., Chr. ThorningForst Allé 32 4 2 25 60 . Aabenraa Kafferisteri A/S Nygade 68 4 2 21 43 . Kaffe en g r ., Imp. & Agent.

Tuberkulosehospitalet,Bje rgg. 4 £ 2 22 06, kontoret 4 2 26 01. Overlæge: dr. med. Tage Fløystrup. Inspektør: Paul Jørgensen. Turistforening, Aabenraa. Stiftet 1920. Formand: stadsing. S E Gundestrup. Bureau: H P Hanssens G 5 Tlf. 2 35 00. Tysk gymnasium far Nordslesvig I Aabenraa, Svinget 15 4 2 26 36. Rektor: Jørgen H Jensen. VandVserket Tlf. 2 2075 [kommunalt]. Vejer og mAler: H MHansen, Skibbroen 8 Tlf. 2 25 50. F O R R E T N I N G E R Tillige optaget i Fag-Registret eller Supple­ menter under de vedføjede fag eller varer. Aabenraa Andels-Svineslagteri Kilen 4 2 39 23 . Svines lagterie r Aabenraa Andelsvaskeri Industriv. 4 *214 01 . Vaskerier Aabenraa Antikvitetshdl. N-Port 16 4 2 24 79 . Antikvitetshdl. Aabenraa Autokøler- & Tank Service Bag Møl­ len 7 4 2 11 59 . Automobilkølere Aabenraa Automobilhandel A/S fladerslew. 8 4 2 13 33 . Automobilforhdl. . Traktorer

Aabenraa Karosserifabrik Tønderv. 58-64 4 *2 12 12 . Automobilkarosserier Aabenraa Kreditbank A/S Ramsherred 27 4 2 27 60 telex 3324 kontortid 9-12 og 14-16, lørdag 9-13 . Banker . Inkasso Aabenraa Kul-Kompagni A/SSkibbroen 10 4 22021 . Kul . Kulim p. Aabenraa Ligkistemagasin Ramsherred 31 4 2 20 12 . Ligkistemagasiner Aabenraa Margarinefabrik Nybro 5 4 2 24 69 - Margarinefabr. Aabenraa Maskinfabrik, Arendt Viereck Mellemv. 4 2 25 20 . Maskinfabr. Aabenraa Materialhandel v. Erik Bohsen Storeg. 1 4 2 23 73 . Materialhdl. Aabenraa Mostfabrik Nygade 2 4 2 29 88 . Mostfabr. Aabenraa Motorfabrik, Heinrich Calleaen & Co. Kolstrup 14 2 20 88 . Dieselmotorer Aabenraa Mælkeforsyning & Iskremfabrik I/S Callesensg. 13 4 221 37 . Iscremefabr. Aabenraa Møbelfabrik A/S Ramsherred 37, 39 4 2 10 60 . Møbelfabr. Aabenraa Nattevagt D F V S . . Vagtselsk, Aabenraa Pumpernickelfabrik v. K A Andersen & Søn Callesensg. 20 4 2 27 55 , Brødfabr. Aabenraa Rederi-Aktieselskab GI. Havn 4 2 21 82 . Damp- og Motorskibsselsk. Aabenraa Skiltefabrik Vesterg. 25 4 2 1012 . Skilte

S

S

IV — 1907

P R O V I N S ' R E G I S T E R • F O R R E T N I N G E R

A A B E N R A A

Buch's karosserifabrik v. G Buch & søn Tønderv. 5 4 2 38 05 . Automobilkarosserier Buchard Johan H Slotsg. 16 4 2 33 46 . Malerm. Buss E Sønderport 37 4 232 82 . Automobilrep. Busse Karl Skibbrog. 15 4 2 36 31 . Malerm. Busse Wilh. Hjelm Allé 16 4 2 16 43 . Malerm. Bygballe Alex André Sagf. Storeg. 4 4 *2 20 51 . Advokater Callesen Hans Forst Allé 68 4 2 27 77 . Automobilrepr. Carstens Arnold Vesterg. 1 4 225 87 . Bagere Carstens H N-Port 15 4 2 23 39 . Gartnere Carstensen Jens J Tønderv. 195 4 2 24 22 . Snedkere Caspersen Hans Sønderg. 19 4 2 25 56 . Agenturforr. Centraltrykkeriet Storeg. 11 4 2 26 15 . Bogtrykkerier Ceres Korn- & Foderstofforr. A/S Havnev. 2 4 2 13 21 . Korn Christensen H S-Port 15 4 2 26 34 . Skræddere Christensen Harald Sønderg. 5 4 221 65 . Købmd. Christensen Herluf Våxjov. 42 4 230 57 . Snedkere Christensen Johan Rugløkken 4 4 2 37 73 . Skomg. Christensen Jiirgen Sønderg. 10 4 2 24 89 . Bagere Christensen Olaf N-Port 18 4 2 11 10 . Manufaktur- hdl. Christensen Peter Svinget 5 4 2 21 88 . Malerm. Christensen Rasmus Th. Snareved 15 4 234 32 . Havearkitekter Christiansen Chr. H Skibbrog. 2 4 2 11 66 . Skomg. Christiansen F C Ramsherred 43 4 2 24 83 . Skomg. Christiansen Harald C Tønderv. 1234 21167 . Elektroinst. Christiansen J Løgumklosterv. 26 4 2 17 63 . Trikotage en gr. Christiansen Johs. P Vesterg. 12 4 2 12 81 . Tapetserere Christiansen Jørgen M Ramsherred 3 4 2 32 64 . Bagere Christiansen & Witt A/ S, Kulhandel Skibbroen 8 4 2 3029 . Kul . Kulimp. . Olier, min. [Brænd­ selsolier] CIMBRIA TØMMERHANDEL, A/S Haderslew.2 4 2 20 00 . telegramadr. "Cimbria" . Trælast- og Tømmerhdl. . Bygningsart. . Jern . Mørtel . Støbegods . Pandeplader Clausen Adolf Ramsherred 18 4 2 22 33 . Konditorier Clausen Antonius Jernbaneg.39 4 2 21 17 . Mel, Agent.A en gr. Clausen Asmus Ramsherred 24 4 2 29 02 . Ur­ magere Clausen C Dampskibsrederi A/S Sydhavnen 4 *2 13 73 . Dampskibseksped. . Speditører Clausen Chr. H Sydhavnen 5 4 2 26 28 . Speditører Clausen C & Søn Klinkbjerg 7 4 2 22 15 . Malerm. Clausen Detlef Jørgensgård 4 4 2 35 66 . Malerm. Clausen Eskild Svinget 4 4 230 64 . Bagere Clausen Jørgen Vesterg. 8 4 2 28 31 . Legetøj en gr. Clausen's Jørgen Eftf. Forst Allé 79 4 2 23 19 . Købmd. Clausen Peter Nygade 40 4 227 57 . Købmd. Cleemann P F Havnen 4 2 21 82 . Mæglere . Speditører Conradsen C Rugkobbel 16 4 2 39 30 . Revision 2 Cornett Knud J Ramsherred 21 4 2 22 31 . Skomg. Dahl Juul Nygade 56 4 2 28 06 . Gas- & Vandinst. Dahl M Vesterg. 25 4 2 1012 . Symaskineuds. Dahl W Lrsagf. Ramsherred 7 4 237 58 . Advokater Dall G N Fiskerg. 5 4 2 32 15 . Cykeluds. Damberg Peter Vesterg. 3 4 2 21 57 . Køkken- udstyrsforr. Damm Bendix Haderslevv.5 4 2 35 31 . Cykeluds. Danielsen C Storeg. 35 4 2 23 21 . Kolonial en gr. . Mel Dansk Andels Gødningsforretning Nyhavn 4 2 28 82 . Gødning, kunstig [Kbhvn.J Dansk Glødelampefabrik A/S Nygade 12 A 4 2 22 66 & 2 22 67 . Glødelamper, elektriske Dansk Kaffe- & Korn-Brænderi ved Lorenz J Hansen N-Port 4 4 2 30 53 . Kaffe en gr. Dansk Kødekstrakt Co.A/S Kilen 10,12 4 229 09 . Bouillonterninger . Suppeekstrakt . Supper Dansk Maskinoplag A/ S N-port 3 4 2 20 44 . Land­ brugsmask. , Forhdl. Dansk Nellikekultur, Chr. Jacobsen 4 Sønner Frydendal 13 4 2 31 35 . Gartnere Dansk Paahængsvogn-Fabrik A/S H P Hanssens G. 4 *[046] 210 20 . Påhængsvogne Dansk Veedol A/S Nyhavn 4 2 1888 . Benzin Davids H Byggeforr. Forst Allé 75 4 2 1379 . Bygm. Dethleffsen Herm. G A/S Nygade 2 4 2 29 88 . Vinhdl. Dethlefsen C Langevad 3 4 231 52 . Bygm. Duborg L C Klinkbjerg 17 4 2 30 70 . Købmd. Duus F E Tønderv. 135 4 2 39 15 . Olier, min. [Smøreolier] Elberg L Nygade 42 4 2 23 17 . Bagere Elto v. H N Skjøth Klinkbjerg 4 4 2 33 19 . Elektromek. værkst. Enemark Harry Ramsherred 16 4 239 44 . Have- & markredsk. Enemark P Hønefossv. 23 4 2 24 87 . Gartnere Enevoldsen Johs. Svinget 7 4 2 38 09 . Bygm. Eschelsen C Saldern Storeg. 36 4 2 22 27 . Snedkere Ewald Søren P Ramsherred 35 4 2 22 14 . Isenkr. Faaborg Harald Karpedam 7 4 2 34 54 . Kolonial Faaborg Niels Langevad 9 4 235 53 . Kolonialengr.

Fabian's Møbellager Ramsherred 53 4 2 22 21 . Møbeluds. Fabricius L B Sønderport 6 4 2 1519 , Symaski- neuds. Fabriken Acorn, Aabenraa Manufaktur A/S Østermadev. 3 4 2 33 63 . Trikotagefabr. Fabriken Protax, Kai Jensen Ramsherred 47 4 2 20 68 . Art. f. Slagterier Falcks Redningskorps Kilen 4 221 00 Fastrup-Nielsen C Flensborgv. 98 4 2 23 32 . Korn Federau H Industriv. 4 2 13 19 . Tømrerm. Fink Cis Jørgensgård 48 4 2 29 35 . Vævestuer Fink Julie, H P Hanssens G. 5 4 2 37 40 . Kunst- hdl., forsk. Fink Poul Lrsagf. Storeg. 3 Å 21516 & 2 1517 . Advokater Fiskernes Fællessalg Sydhavn 2 4 2 34 45 . Fisk en gr. Fohlmann Heinr. Farversmøllev. 9 4 2 27 91 . Cykeluds. Folkehjem Haderslevv. 7 4 2 28 48 . Hoteller Foto-Kino, Th. Lawaetz N-Port 14 4 2 34 25 . Fotografiske Art. Fredenshøj Teglværk ved C E Føste 4 2 21 27 . Teglværker Frederiksen S A Skibbrog. 32 4 2 24 21 . Bagere Friedrichsen Max Farversmøllev. 93 4 2 38 21 . Murerm. Friis Adolf S-Port 25 4 2 36 02 . Murerm. Friis Poul Bryggergården 4 2 35 07 . Frugt en gr. Frost Mathias Vesterg. 4 4 2 28 13 . Manufakturhdl. Gartneriet Possekær ved Margrethe A Jessie Lauritzen Flensborgv. 86 4 2 37 49 . Gartnere Gartnernes Salgsforening 4 2 37 20 . Frugt- Grønt- & Blomster Aukt. Geertsen Hans Skibbrog. 25 4 2 36 19 . Snedkere Goeg Anton Skibbrog. 9 4 2 21 81 . Korn Gonnsen Carl Gildeg. 4 4 2 32 69 . Murerm. Grand Hotel H P Hanssens G. 10 4 2 26 22 . Hoteller Grube Adolph St. Torv 5 4 2 29 17 . Skræddere Gude W Storeg. 6 4 2 21 59 . Buntmagere Gummi Centralen Haderslevv. 8 A 4 2 13 33 . Vulkanisering Haarm ann H A Jørgensgård 23 4 21138. Heste Hamag I/S Lavg. 30 4 *216 44 . Maskinfabr. . Pumper . Art.t. Auto-Cykler HANDELSBANKEN I AAB Filial af A/S Kbhvns Handelsbank Storeg. 3 4 2 20 30 . Banker . Inkasso Hansen A Ramsherred 12 4 2 17 99 . Møbeluds. Hansen Arnold Ramsherred 32 4 2 28 51 . Triko­ tagehdl. Hansen C F & Søn Storeg. 38 4 2 23 71 . Manufakturhdl. Hansen Ejnar Jernbaneg. 27 4 2 12 32 . Ingeniører Hansen Hans L, indeh. Lorenz J Hansen N-Port 4 4 2 30 52 . Købmd. Hansen H C Wollesgyde 4 4 2 32 02 . Lyskopiering Hansen Henning Ribev. 1-5 4 2 17 06 & 2 17 07 . Automobilforhdl. Hansen H G Tønderv. 124 4 2 14 53 . Bagere Hansen J Nørrechaussé 24 4 2 22 50 . Ost en gr. Hansen Jens N Posekærv. 37 4 2 26 96 . Gartnere Hansen Jørgen N-Port 8 4 2 25 10 . Bagere Hansen Lorenz Skibbrog. 2 A 4 2 24 24 . Elektroinst. Hansen Lorenz jun. Storeg. 33 4 2 21 38 . Isenkr. Hansen Lytje Klingbjerg 2 4 2 24 70 . Købmd. Hansen M Nygade 8 4 2 15 75 . Købmd. Hansen Max Nygade 4 4 2 24 34 . Skotøj en gr. Hansen Sigvald Bag Hjelm 14 4 2 16 61 . Skræddere Hansen & Tegervaldt Skibbroen 26 4 21414 . Automobilrep. Hansen & Veit Skibbroen 3 4 2 21 62 [2 lin. ] . Korn Haupt Heinr. Karpedam 8 4 238 35 . Elektroinst. Hauschildt Blegen 9 4 2 29 54 . Murerm. Have 1 P Junggreen GI. Kongev. 76 4 2 10 19 . Havearkitekter Have Olaf Junggreen St. Torv 9 4 2 38 37 . Kunst­ klinkere Heidemann's Kaffe-Risteri, H P Hanssens G. 15 4 2 36 37 . Kaffe en gr. Hejmdal Rådhusg. 4 *2 31 32 . Aviser Hejmdal's Bogtrykkeri Rådhusg. 4 *2 3132 . Bogtrykkerier Hejsel N Rådhusg. 1 4 2 11 64 . Kreatur- & Kødeksport Hemann Heinr. Slotsg. 13 4 2 35 57 . Malerm. Hende Jørgen Chr. Ved Slottet 1 4 237 69 . Tømrerm. Hende Mathias Ny Klinkbjerg 2 4 2 3760 . Gas- & Vandinst. Herre Hus Central ved Andreas Petersen & Søn N-Torv 2 4 2 2176 . Herreekvip. hdl. Herre Magasinet Storeg. 5 4 2 24 05 . Herreekvip. hdl. Herre-magasinet Tip-Top v. Møller 4 Simonsen St. Torv 7 4 2 23 77 . Herreekvip. hdl. Heydenreich C C Storeg. 5 4 2 27 18 . Trikotagehdl. Heydenreich Detlef Nygade 47 4 2 25 41 . Giarm. Hoeck Tommy Vesterg. 25 4 2 13 86 . Fotogr. Art. Hoffgåard A/S St. Torv 3 4 2 30 05 . Manufakturhdl. Holm Svend Kilen 6 4 *2 10 50 . Kemiske Fabr. Hotel Danmark N-Port 13 4 2 31 58 . Hoteller

Aabenraa Slaggebeton Tønderv. 1 1 2 38 26. Betonvarer Aabenraa Slidbanefabrik og Vulkaniseringsanstalt Gasværksv. £ 2 20 55 . Vulkanisering Aabenraa Taxa H P Hanssens G. 1 2 38 00 . Auto­ mobilkørsel 1 Aabenraa Traktor-Import A/ STønderv. 68423367. Traktorer Aabenraa Vin Import N-Port 4 4 2 32 55 . Vinhdl. Aabenraa Vulkaniseringsanstalt Sønderg. 15 4 2 2431 . Vulkanisering Aa-Kon Ramsherred 37 1 2 37 39 . Damekonfek- tionsforr. Aalling Hans GI. Kongev. 4 4 2 27 32 . Bagere A-B-C-Tryk Farversmøllev. 3 4 2 31 30 . Bogtrykkerier Abildgaard Axel Ramsherred 21 4 2 36 30 . Apotekervarer en gr. . Medicinalvarer en gr. Adler Drogeri, Matas Materialhdl., Ludvig von Munchow Ramsherred 13, 15 4 2 27 27 . Fotografer Materialhdl .i Parfumeuds. Agger J F Storeg. 8 4 2 20 72 . Købmd. Akkumulatordepotet Sønderport 44 4 2 23 38 . Akkumulatorer Andelsbanken A.m .b. A. 4 2 15 00 . Banker . Inkasso Andersen A P, H P Hanssens G. 12 4 2 23 08 . Forsikring 2 Andersen & Bartelt Skibbroen 26 4 2 38 57 . Automobilforhdl. Andersen Emil N-Port 10 4 2 30 41 . Trikotagehdl. Andersen Frimodt Forst Allé 17 4 2 22 45 . Revision Andersen H Ladegaard Ramsherred 9 4 2 39 03 . Snedkere Andersen K C Kolstrup 7 4 2 1109 . Bogtrykkerier Andersen & Meyer 's E ftf., Mogens Larsen Ramsherred 31 4 2 25 30 . Elektroinst. Andersen Ove Åløkke 4 2 36 00 . Gartnere Andersen P Nyvej 3 4 2 34 23 . Skibsprov. forr. Andersen Peter S-Port 51 4 2 25 48 . Bagere Andersen P Mandrup Lrsagf. N-Torv 1 4 2 10 65 . Advokater Anderson James Kirkepi. 8 4 2 38 30 . Elektroinst. A N D R E S E N C A/S Skolev. 1 4 [046] 2 33 33 . App. & art.t. centralvarmeanlæg . Jern . Rør- & sanitetsart. . Sanitetsart. . App. 4 art. t. varme- & ventilationsanlæg . Værktøjsmask. forhdl. Andresen Fritz Rådmands løkken 7 4 2 38 88 . Skomg. Andresen Math. Rugkobbel 3 4 2 37 12 . Købmd. Andresen Peter N Ramsherred 44 4 2 20 69 (2 lin. ]. Boghdl. . Kontorart., Uds. . Skrivemask. Andresen Rud. Birkev. 33 4 2 34 74 . Guld-4 Sølvsmede Asmussen A Nyvej 1 4 2 18 21 & 2 21 05 . Ladestationer Asmussen Alfred St. Potterg. 7 4 2 22 07 . Entrepren. Automobilhuset H P Hanssens G. 6 4 234 64 . Automobilforhdl. Autzen Kai Fridrich Lavg. 7 4 2 33 71 . Murerm. Barsøe Christian Peter A/S Tønderv. 68 4 2 33 66 [3 lin. ] . Automobilforhdl. . Slagteriprodukter en gr. Barsøe H Tønderv. 63 4 2 11 35 . Olier, min. [Smøreolier] Batzlaff A Nyvej 2 4 2 34 76 . Gravmonumenter Beck Andr., H P Hanssens G. 1 4 2 25 00 . Auto- mobilkørsel Becker G & H Janns Nygade 4 4 2 13 40 . Kreatur- & Kødeksport Berg A Toften 2 4 2 33 77 . Ejendomsmæglere Berg Niels Wollesgyde 1 4 2 35 72 . Guld- & Sølv­ smede Bernhardt Hans Nørrevang 21 4 2 39 76 . Drejere Beyer Martin Tønderv. 193 4 2 15 64 . Snedkere Bjerring C Storeg. 22 4 2 2205 . Konditorier Bjørneil Thøger Tønderv. 107 4 2 13 88 . Elektroinst. Bienner Johs. Blegen 19 4 2 10 48 . Malerin. Boe Rasmus Kolstien 9 4 2 12 85 . Heste Boeck Holger Orsagf. Storeg. 3 4 2 15 16 & 2 15 17 . Advokater Bojesen's Harald Bo Boghandel Ramsherred 28 4 2 33 52 [2 lin. ) . Boghdl. . Bogbindere Bolig Monteringen, E Rasmussen Storeg. 27 4 2 30 23 . Boligmontering Bork Villy L Tønderv. 187 4 235 96 . Cykeluds. Boysen Asmus Jørgensgfird 24 4 2 25 33 & 2 27 36 . Købmd. Boysen Ferd. Persilleg. 9 4 2 2025 . Bagere Boysen J Forst Allé 9 4 2 39 71 . Skomg. Boysen J, F Boysen Storeg. 20 4 2 22 10 . Skomg. Boysen L P Barkmølleg.8 4 2 32 57 . Snedkere Boyskov 4 Co. Havnen 4 2 25 22 . Kreatur- 4 Kødeksport . Eksport- og Importforr. Branderup N J Slotsg. 25 4 2 26 33 . Købmd. Bregnhøj K E Nygade 43 4 2 18 15 . Elektromek. værkst. Brink's Møbel-Lager N-Port 1 4 2 25 38 . Møbeluds. Brink Rudolf A/S Flensborgv. 3 4 2 21 84 . Entrepren. Brodersen Aage Storeg. 12 4 2 14 68 . Købmd. Bruhn Peter Flensborgv. 26 4 2 29 53 . Orgelbyggere Brøgger K Forst Allé 1 4 2 31 48 . Købmd.

Hotel Royal N-Torv 1 4 *2 29 90 . Hoteller Høegh J P Fuglsang 13 4 2 22 78 . Giarm. Høffner Fritz Farversmøllev. 40 4 2 10 30 . Agenturforr.

7

S

9

IV- 1908

AA BENRAA

PROVINS-REG ISTER - FORRETN INGER

Paysen J Skibbroen 10 4 2 28 24 . Isenkr. en gr. Pedersen Tage Hyldequist Birkev. 34 4 2 24 67 . Mekanikere Pedersen V E Jørgensgård 1 4 2 21 68 . Købmd. Petersen & Albeck A/S Nybro 14 4 2 30 76 . Produktforr. Petersen Andr. St. Torv 2 4 2 3221 . Isenkr. Petersen Asmus S Storeg. 1 4 226 25 . Agenturforr. Petersen Gerh. Jernbaneg. 25 4 2 15 66 . Købmd. Petersen Gotfred S-Port 65 4 2 36 44 . Snedkere Petersen Hans N-Port 24 4 2 22 49 , Købmd. Petersen Hans Engv. 6 4 2 37 44 . Elektroinst. Petersen Hans M S t.Torv54 2 29 63 . Trikotagehdl. Petersen Joh. Kallemosen 3 4 2 27 79 . Snedkere Petersen Knudt Lavg. 24 4 2 28 47 . Malerm. Petersen Olaf A/S Skovfennen 12 4 2 23 30 . Papir­ hdl. Petersen Peter Tønderv. 58 4 *2 12 12 . Automobilforhdl. Petersen Peter Lindsnakkev. 3 4 2 24 06 . Revision Petersen Peter Vægterpi. 1 4 2 20 64 . Smede Petersen Terkel Ingemann Lavg. 12 4 2 27 42 . Elektroinst. Petersen Th. St. Torv 2 4 2 22 02 . Automobil­ lakerere Poulsen Hans Hesseldam 30 4 2 16 77 . Købmd. Poulsen Peder Chr. Haderslew. 24 4 2 12 17 . Bygm. Prem ier Is Kilen 4 2 28 70 . Iscremefabr. Preuss Aug. Ramsherred 17 4 2 23 45 . Skomg. Prima, Kulimport & Skibsfart A/S Kilen 4 2 31 11 . Kul Quist Lorenz B Gildeg. 5 4 2 32 58 . Cykeluds. Randers & Mølgaard Storeg, 4 4 2 28 00 & 2 33 00 . Revision Ravn Lehnhardt Toften 24 4 2 24 28 . Købmd. Ravn Thomas Kolstrup 32 4 2 12 16 . Købmd. Reissmann H Vesterg. 12 4 2 24 88 . Elektroinst. Revisionsfirmaet O C Thaysen A/S Ramsherred 40 4 2 11 65. Revision 1 Revisionskontoret, Chr. Hviid Vesterg. 23 4 230 45 . Revision Revisionskontoret se Sønderjyllands Revisionskontor Rhederi M Jebsen A/S Skibbrog. 17 4 2 16 16 & 2 16 17 . Damp- og Motorskibsselsk. Richelsen Chr. Storeg. 27 4 2 24 29 . Lædervareuds. Ricken & Co. Lindsnakkev. 11 4 2 22 81 . Manufakturvarer en gr. Riedel Carsten Storeg. 26 4 2 24 77 . Gartnere Ries Hansen N-Port 30 4 2 31 23 . Korn Riggeisen P A/S S-Port 47 4 2 27 87 . Jern, gi., en gr. . Metaller, gi., en gr. . Produktforr. Riis-Antonsen's M Møbelfabrik Kilen 4 4 2 23 04 . Møbelfabr. Rode C C Storeg. 28 4 2 22 60 . Guld- & Sølvsmede Rosenberg K Ny Klinkbjerg 11 4 2 37 31 . Snedkere Rosenstand G Lrsagf. Storeg. 4 4 2 20 51 . Advokater Rosenvold C F A Søn Sønderg. I 2 21 16 . Sadelmg. Rønnau Heinr. Nygade 60 4 2 35 69 . Malerm. S-boat Klinkbjerg 4 4 [046] 23319 . Bådebygg. Sallingboe's Værksteder Storeg. 38 4 2 33 29 . Trævarefabr. Samson Transport Co. Skibbroen 18 4 230 20 & 2 35 24 . Speditører Scala Radio- og Installationsforretning Storeg. 11 4 2 2133 . Radiouds. Schemel Johs. Jernbaneg. 20 4 2 32 26 . Central­ varmeanlæg Schlicker W Nygade 10 4 22620 . Snedkere Schmidt Detlef S-Port 31 4 2 27 05 . Købmd. Schmidt H P Forst Allé 51 4 2 39 66 . Bagere Schmidt J A St. Torv 4 4 2 23 54 & 2 23 55 . Købmd. . Æg Schmidt Martin I Skibbrog. 6 4 2 35 56 . Bagere Schmidt Nis Toften 4 4 2 25 80 . Mekanikere Schmidt Rud. Slotsg. 7 4 2 35 54 . Campingvogne • Påhængsvogne Schmidt Søren P Bjergg. 13 4 2 24 50 . Kakkelovne og Komfurer Schmidt Willy E Sønderg. 16 4 2 37 05 . Urmagere Schmidt W P Ramsherred 53 4 2 23 60 . Købmd. Schultz Asmus Ramsherred 22 4 2 35 26 . Papir­ hdl. . Kontorart., Uds. & en gr. & Agent. Schultz Jacob Nyvej 4 2 35 47 . Automobilrep. Schultz Rud. Karpedam 28 4 225 12 . Bygm. Schulz Ewald Kolstrup 25A 4 2 18 27 . Snedkere Silberbauer Fr. Nyvej 1 4 23941 . Snedkere Simonsen Chr. N-Torv 4 2 25 58 . Sejl- og Flagmg- Skaarup Ingvar Karpedam 19 4 2 27 24 . Agenturforr. S. K.S. Kulde v. Schmidt & Jørgensen Rugkobbel 22 4 2 29 00 . Køleskabe Smidt W Forst Allé 71 4 2 32 08 . Galvanisering Sparekassen for Aabenraa By og Amt Storeg. 14 4 *2 1567 . Sparek. Stawaki Franz Nygade 52 4 2 2018 . Brændselsforr. Stehr's Isværk Skibbrog. 23, 25 4 2 20 60 . Isværker og Isoplag Stehr Karl Friedrich Vennelystbakken 4 2 33 64 . Gartnere Stolzenburg Hans Ph. Peterslund 4 2 30 24 . Kreatur- og Kødeksport Strandvejens Autohandel v. Brødr. Liss Flensborgv. 102 4 2 25 70 . Automobilforhdl. Strauss Bruno N-Port 19 4 2 31 67 . Trikotagehdl. Surlyk Chr. Jørgensgård 42 4 2 25 05 . Arkitekter Svane Apotek, A V Christensen Ramsherred 45 4 2 22 00 . Apoteker

Lassen Jacob Tønderv. 71 £ 2 27 89 . Købmd. Lauritzen Chr. Hyldahl Haderslew. 69-73 4 2 13 13 . Automobilkørsel 3 Lausen Johs. Skovfennen 4 2 35 75 . Malerm. Lessow Hans Haderslew. 51 4 2 30 27 . Købmd. Loff Fritz S-Port 38 4 2 33 24 . Købmd. London-Magasin v. L Christiansen N-Port 7 4 2 35 50 . Herreekvip. hdl. Lorenzen Jacob Løgumklosterv. 137 4 2 31 85 . Ostehdl. Lorenzen J J Strandv. 4 2 28 22 . Gartnere Lorenzen Thomas Tønderv. 239 4 2 16 82 . Bygm. Lund N Kystv. 54 1 2 38 48 . Købmd. Lund Rob. Jernbaneg. 26 4 2 38 54 . Malerm. Lyck Gunnar Rugkobbel 2 4 2 37 97 . Trikotagehdl. Løve Apotek, Poul Faber St. Torv 1 4 222 24, 2 22 25 & 2 22 26 . Apoteker Maasbøl 's Frøhandel Ramsherred 53 4 222 86 . Frø Madsen A S-Port 46 4 2 30 33 . Automobilrep. Madsen Einar Hjarupv. 10 4 2 38 56 . Olier, min. [Smøreolier] Madsen Lorenz S-Port 39 4 2 35 42 . Automobilrep. Magasin Brødr. Andersen A/S 4 *220 26 . Manufakturhdl. Mahler Jacob Storeg. 36 4 2 31 03 . Læderhdl. Malernes Andelsselskab Rugkobbel 1 4 211 39 . Malerm. Mannerup N A G Engv. 8 4 2 22 16 . Revision Marcussen Fritz, Skedebjerggård 4 2 36 58 . Kreatur- og Kødeksport Marcussen & Søn Storeg. 24 4 2 23 50 . Orgel­ byggere Martesen Th. & A Iwersen LI. Potterg. 6 4 2 21 03 . Murerm. Maskinværkstedet From & Ulderup Skibbroen 6 4 2 24 86 . Smede Matthiesen H Lavg. 21 4 2 31 00 . Malerm. Matthiesen Johs. Tønderv. 81 4 2 24 10 . Bagere Matzen Andre Lrsagf. Ramsherred 27 4 2 20 57 & 2 31 76 . Advokater Melchertsen Hans Ramsherred 40 4 214 77 Sagf. Advokater Metz Chath. N-Port 13 4 2 35 20 . Parfumeuds. Michelsen A Ramsherred 53 4 2 26 79 . Gas- & Vandinst. Missions-Hotellet Klinkbjerg 20 4 2 36 12 . Hoteller Mohrdieck Hans Ramsherred 22 4 2 21 42 • Bogtrykkerier Munck-Petersen Ramsherred 29 4 2 27 47 . Farvehdl. Miinster Peter . Bogbindere Møker Andr. N-Port 19 4 2 31 18 . Gas- & Vandinst. Møller A Storeg. 23 4 2 22 03 . Modeforr. Møller Gottlieb Fuglsang 4 2 33 12 . Købmd. Møller Kr. Jernbaneg. 26 4 2 16 50 . Blikkenslg. Mørck N J S-Port 50 4 2 27 38 . Automobilforhdl. Nehrkorn Johs. Skibbrog. 13 4 2 24 64 . Smede Nielsen A S-Port 50 4 238 53 , Mekanikere Nielsen Asmus Wollesgyde 3 4 2 32 49 . Malerm. Nielsen C Borregaard Haderslew. 8 4 2 29 50 & 2 28 15 . Mejerirekv. og -art. Nielsen E Vitus Haderslew. 6, 8 4 2 28 50 & 2 26 67 . Revision Nielsen Ferd. Haderslew. 19 4 2 27 50 . Købmd. Nielsen Gunnar Tønderv. 229 4 2 13 83 . Landbrugs- maskinhdl. Nielsen Henrik Haakon Langevad 7 4 2 33 50 . Malerm. Nielsen Johan Mølleg. 17 4 2 37 48 . Revision Nielsen Leif Storeg. 23 4 2 21 50 . Købmd. Nielsen Matth. A/S Reberbanen 62 4 2 31 86 . Olier, min.[Smøreolier] Nielsen Niels A & Søn Ramsherred 10 4 2 31 28 . Farvehdl. . Malerm. Nissen Andr. Skibbroen 26 4 2 33 14 . Mekanikere Nissen Chr. Vesterg. 29 4 2 35 30 . Urmg. Nissen Hans Jørgensg&rd 11 4 2 25 46 . Bageri- Art. , -Mask. og-Inv. Nissen Jurgen L Callesensg. 20 4 2 27 55 . Bagere Nissen Mathias Vesterg. 9 4 2 27 80 . Radiouds. Nissen's Revisionskontor Hjarupv. 4 4 2 32 79 . Revision Nizza, Carl Hass N-Port 2 4 2 2104 . Blomsterhdl. Nora v. Eleonora Jensen Reberbanen 31 4 2 33 04 . Trikotagehdl. Nordisk Autoimport A/S [Christian Peter Barsøe A/S] Tønderv. 68 4 233 66 [5 lin. ] . Automobiler en gr. . Dieselmotorer Nordschleswiger, Der Skibbroen 4 4 2 38 80 • Aviser . Bogtrykkerier Nordslesvigske Folkebank, Den A/S Storeg. 18 4 2 12 22 . Banker Nuppenau Fr. Storeg. IX 4 2 29 58 . Bogbindere Nyeman Wllh. Haderslew. 12 4 2 22 22 • Bagere Obst Kurt Ramsherred 33 4 2 21 72 . Konditorier Ohrt Peter Kilen 23 4 237 35 . Automobilsadelmg. Olesen Rosa Storeg. 34 4 2 33 59 . Kunsthdl. Olsen Jens Wollesgyde 11 4 2 28 34 . Skræddere Olsen V Weinreich S-Port 32 4 2 1245 . Revision Oversøisk Passagerbureau N-Port 2 4 2 36 55 . Rejsebur. Pardey Sally Nygade 18 4 2 26 49 . Købmd, Parelius E Skibbroen 26 4 220 40 [fl. lin. ] . Kreatur- og Kødeksport Paulsen Alfred A/S Ramsherred 1 4 2 3073 . Landbrugsmask. 1 Paulsen Johs. Ramsherred 36 4 2 30 50 . Isenkr. Paulsen Peter Ramsherred 29 4 2 28 33 . Smede 11

Høffner Peter S-Port 50 1 2 20 13 . Købmd. Isaksen P G Ramsherred 27 4 2 25 09 . Skræddere Itzke Carl N-Port 12 4 2 27 86 . Snedkere Iversen Asmus GI. Kongev. 49 4 2 10 67 . Købind. Iversen Chr. H GI. Kongev. 13A 4 2 27 17 . Købmd. Iversen Jens Hjelm Allé 29 4 2 27 37 . Fyldepenne Iversen Thomas Nybro 10 4 2 24 20 . Møbeluds. Jacobsens Chr. Eftf. A/S S-Torv 4 2 23 56 . Herreekvip. hdl. Jacobsen Erik P Skibbroen 3 4 2 39 00 . Befragtningsagent. Jacobsen H C Nygade 67 4 2 24 62 . Købmd. Jacobsen Ida Vesterg. 18 4 2 24 80 . Bagere Jacobsen I F Ramsherred 47 4 2 23 62 . Farverier Jacobsen W Tønderv.207 4 2 29 83 . Radio­ konsulenter og - Rep. Janns B Callesensg. 3 4 2 25 39 . Malerm. Jasmund's A Papirhandel N-Port 34 4 2 28 12 . Papirhdl. Jebsen & Co. Skibbrog. 17 4 2 16 16 & 2 16 17 . Agenturforr. Jenne Max A/S Skolev. 4 2 23 51 . Kemikalier . Apotekervarer en gr. . Medicinalvarer en gr. Jensen Bjørn Gammelhavn 4 2 38 17 . Smede Jensen's Brødr. Byggeforretning Slotsg. 20 4 2 23 69 . Bygm. Jensen Carl A Tønderv. 183 4 2 16 66 . Murerm. Jensen Ejner Skibbrog. 11 4 2 30 62 . Købmd. Jensen Hans M Vesterg. 23 4 2 23 89 . Manufaktur­ hdl. Jensen Henning & E Pedersen Tønderv. 225A 4 2 16 58 . Gas- & Vandinst. Jensen Herm. Grønnev. 4 221 22 . Gravmonumenter Jensen I M A/S Flensborgv. 2-6 4 2 13 55 . Automobilforhdl. Jensen & Larsen Storeg. 5 4 2 25 06 . Snedkere Jensen P Skinderbro 23 4 2 29 03 . Snedkere Jensen Peter Mølleg. 13 4 2 27 25 . Malerm. Jensen Svend Nørrevang 28 4 2 34 72 . Revision 2 Jeppesen L K Ramsherred 5 4 2 33 56 . Farvehdl. Jepsen H Farversmøllev. 91 4 215 87 . Købmd. Jessen Arthur St. Potterg. 12 4 2 35 78 . Købmd. JE S S E N P E T E R , A A B E N R A A A/S Storeg. 17 4 2 13 00 [fl. lin. ] . Manufakturhdl. Johannsen Chr. Nygade 8 4 2 26 80 . Snedkere Johannsen H Nygade 55 4 2 29 80 . Købmd. Johannsen H Sydhavnen 4 2 36 06 . Bådebygg. Johannsen Hans A Wollesgyde 4 4 2 28 81 . Skræddere Johannsen Hans P Slotsg. 35 4 2 36 51 . Snedkere Johannsen Martin Engv. 4 2 12 84 . Snedkere Johansen Hans Lrsagf., H P Hanssens G. 12 4 232 75 . Advokater Johanson H Forst Allé 66 4 2 31 78 . Gartnere Johnsen N A Sønderg. 18 4 2 22 82 . Købmd. Jota Storeg. 38 4 2 15 25 &. 2 18 25 . Manufaktur­ varer en gr. Juhl N C Løgumklosterv. 43 4 2 26 12 . Malerm. Juhler H St. Potterg. 1 4 2 24 36 . Gartnere Jydske Tidende Ramsherred 41 4 2 30 00 & 2 30 01 . Aviser Jørgensen Carl Løgumklosterv. 30 4 220 58 . Malerm. Jørgensen Fritz Forst Allé 58 4 2 1514 &23120 . Papir en gr. Jørgensen Johann Vesterg. 5 4 2 28 66 . Trikotage- hdl. Jørgensen Jørgen Bjergg. 15 4 2 20 36 . Eksport- & Importforr. Jørgensen Martin Nygade 45 4 2 17 40 . \ Automobilrep. Jørgensen Peter Klinkbjerg 13 4 2 25 85 . Bagere Jørgensen Th. GI. Kongev. 41 4 2 21 79 . Snedkere Jørgensen Viggo Tønderv. 4 2 33 30 . Købmd. Kaatmann Hans Grønnev. 1 4 2 28 32 . Købmd. Kiil Jens Tønderv. 133 4 2 24 75 . Ingeniører Kiilerich's Renseri N-Port 17 4 2 2547 . Renserier Kirkebye A W A/S Slotsg. 6 4 2 24 63 . Frugt en gr. [Kbhvn. ] Kjær Johan P Sønderg. 13 4 2 39 37 . Skræddere Knudsen Jørgen M Callesensg. 18 4 2 22 40 . Købmd. Koch Frank Ramsherred 14 4 2 25 40 . Blikkenslg. Kock V Jensen Rugkobbel 4 4 2 36 27 . Bagere Kolbeck J P Slotsg. 11 4 2 33 20 . Smede Kolstrup Autoværksted Kolstrup 22 4 2 32 60 . Automobilrep. Konfektions-Fabriken Kofa A/S Nygade 63 4 *2 29 15 & 2 23 15 . Herrekonfektion en gr. Korsgaard Sofie Ramsherred 9 4 2 1006 . Vævestuer Kraft Hans Grønnev. 41 4 225 92 . Gartnere Kraft Harry Flensborgv. 54 4 2 23 92 . Købmd. Kraft Peter Forst Allé 23 4 2 22 84 . Gartnere Kristensen H St. Potterg. 29 4 22945 . Giarm. Krohn Karl Nygade 50 4 2 35 49 . Snedkere Kruse H C Karpedam 2A 4 2 27 21 . Maskin­ snedkerier Kriiger H A Vesterg. 8 4 2 34 52 . Symaskiner en gr. Krem er Frands Skibbrog. 4 4 2 3244. Malerm. Kunøe Uffe Skibbrog. 27 4 2 21 01 . Skibsprov. forr. Kurtzwell C,Gave-Magasinet Indeh. J Boysen Ramsherred 34 4 2 21 30 . Kunsthdl. forsk. Læ- dervareuds. KUcken Arthur Wollesgyde 11 4 2 27 49 . Cykeluds. Lange Helga Ramsherred 39 4 2 27 16 . Modeforr. Larsen Svend Ramsherred 2 4 2 34 24 . Skræddere Lassen Carl A N-Port 20 4 2 30 58 . Urmagere 10

12

A ÅKIRKEBY

IV - 1909

PROVINS »R EG IS T ER - FORRETNINGER

Faarbæk's J K Eftf. ved Cecilie Nielsen 4 24 ■ Manufakturhdl. Frostegaard Skæreri, Poul Andersen 4 17. Saw, Funch Johs. 4 128 • Sadelmg. Hansen Ahlmann 4 312 . Snedkere Hansen Allen L C 4 403 , Radiouds. Hansen E 4 262 . Skomg. Hansen Eivind 4 105 . Mekanikere Hansen Johs. & Søn I/S 4 76 . Manufakturhid. Hansen N Dahl 4 270 . Maskinforhdl. Hesthaven Chr. 4 201 . Agenturforr. . Kolonial en gr. . Vinagenturer Hjort-Jensen E 4 102 . Urmg. . Guld- & Sølvsmede Ipsen Andr. 4 382 . Malerm. Ipsen's Mathea Eftf. 4 212 . Manufakturhdl. Ipsen Sigurd 4 139 . Malerm. Jensen Aage 4 121 • Bagere Jensen Aage 4 433 . Mekanikere Jensen Børge 4 352 . Ostehdl. Jensen C F 4 249 . Snedkere Jensen Chr. 4 100 . Snedkere Jensen Erik F 4 216 . Giarm. Jensen H Agnar 4 367 . Skræddere Jensen Harald 4 160 . Savv. Jensen H J 4 26 . Maskinforhdl. Jensen Kai 4 327 . Malerm. Jensen Knud 4 152 - Elektroinst. Jensen Ove 4 222 • Malerm. Jensen P 4 466 . Malerm. Jensen Poul 4 10 • Købmd. Jensen Villiam 4 129 • Murerm. Jernbanehotellet 4 146 . Hoteller Johansen C 4 254 . Snedkere Kann s Hotel 4 12 • Hoteller Kert Gordon 4 22 ■ Bagere Kert Rigmor 4 336 . Modeforr. Kino Hotellet I 116 . Hoteller Koefoed Henry 4 122. Skomg. Koefoed P M jun. 4 58 . Isenkr. Kofod P A 4 115 . Gartnere Kofoed Herman 4 343 . Murerm. Kofoed Niels Th. 4 365 . Automobilrep. Larsen Axel 4 54 . Bogtrykkerier Larsen's Axel Boghandel 4 37 . Boghdl. Larsen Chr. 4 267 . Snedkere Larsen Chr. &. Søn 4 118 . Stenhugg. Lind Robert 4 230 . Gartnere Lundberg V 4 185 . Malerm. Månsson M 4 260 . Elektroinst. Madsen's A Eftf., H Madsen 4 130 . Cykeluds. Marcher E 4 91 . Isenkr.

Wæver Svend A/S H P Hanssens G. 13 4 2 30 08 . Automobilforhdl. . Ziethen B A Sandved 23 4 2 14 52 . Malerm. Zone-Redningskorpset Industriv. 4 4 2 32 10 Evt. forretninger i omegnen optages i Fag-Regi­ stret under stednavnene: Bodum, Dyrhave, Hostrup- skov. Knappen, Løjt Skovby, Røllum, Stollig, Stub­ bæk, Styrtom [alle pr. Aabenraa].

Sydjydsk Gulvbelægning H P Hanssens G. 12 4 2 3810 . Gulvbelægning Sydjydsk Klippe-Service v. Kaj Jensen Tækkerløkke 6 1 2 13 41 . Sliberier Sydjydsk Kontorservice, M Yttesen Sønderg. 12 4 2 10 09 . Kontorart., uds. Søberg F Løgumklosterv. 4 2 34 21 . Bagere Sønderjyden N-Torv 4 4 221 61 & 2 39 60 . Aviser Sønderjyden Europa Trafik v. Johs. Hansen Tønderv. 105 4 2 38 32 . Automobilkørsel 2 Sønderjydsk Elektro, Jensen & Hansen Lavg. 19 4 2 36 63 . Elektromek. Værkst. Sønderjydsk Frøforsyning A/S Klinkbjerg 1 4 2 30 47 . Frø Sønderjydsk malkemaskine-service Fuglsang 15 4 2 28 35 . Mekanikere Sønderjydsk Mejeriforsyning, P A Petersen Hams­ herred 39 4 2 20 87 . M ejerirekvisitter og -art. Sønderjyllands-hallen 4 2 36 50 & 2 14 07 . Udstil­ linger Sønderjyllands Revisionskontor Aabenraa, Haderslew. 6-8 4 2 28 50 & 2 26 67 . Revision Sønderjyllands Sækkefabrik, Sækko A/ S GI, Havn 4 2 22 42 . Sække Sønnichsen Aug. S-Port 10 4 2 25 59 . Bagere Sønniehsen's Varehus Storeg. 13 4 2 21 09 . Manufakturhdl. Sørensen N Bak Sønderg. 2 4 2 27 44 . Guld- & Sølvsmede Sørensen Paul Svinget 2 A 4 2 20 35 . Malerm. Sørensen S M Vognmarken 18 4 2 20 33 . Skræddere Sørensen SP Vesterg. 15 4 2 20 50 . Damekonfektion, Fabr. U en gr. Sørensen Valdemar Tværg. 2 4 2 25 74 . Købmd. Taarnby A/S Fiskerg. 1 4 2 3878 . Cykler en gr. . Auto-Cykler Tastesen A M S-Port 55 4 2 22 41 . Automobil- lakerere Teater Hotel Vesterg. 11, 13 4 2 27 84 . Hoteller Teknisk Lager K/S Vesterg. 7 £ 2 20 14 . Bolte- og Møtrikker, Imp. & en gr. . Drivremmeimp. og -forhdl. . Værktøj en gr. Tempo ved Chr. Jensen Ramsherred 41 4 *2 2844 . Elektroinst. Thiellesen's Farvehandel Sønderg. 1 4 2 20 81 . Farvehdl. Thiellesen Hans J Posekærv. 25 4 2 37 32 . Tømrerm. Thorsmark's J eftf. Storeg. 10 4 226 73 . Urmagere Tobiassen B Løgumklosterv. 39 4 2 22 57 . Papirhdl. Tofft Lorenz Lrsagf. Storeg. 14, 16 4 *2 31 04 . Advokater Toft Hans H Farversmøllesv. 87 4 2 38 77 . Købmd, Toft Jens & Søn Skibbrog. 23 4 2 34 43 . Tømrerm. Toft Thomas Ramsherred 4 4 2 31 71 . Trikotage- hdl. Top's J P Eftf. A/S Haderslew. 6 4 2 13 63 15 lin. ]. Jern. App. og Art. t. Centralvarmeanl. . Sani­ tetsart. . App. og Art. t. Varm e-og Ventilations­ anlæg Torp P H Tønderv. 225 4 2 37 25 . Købmd. Trans M T Ramsherred 4 4 2 25 21 . Købmd. Turisthotellet H P Hanssens G. 5 4 2 32 65 . Hoteller Tøgesen H Chr. Reberbanen 4 2 25 89 . Smede Tøgesen J & Co,, H P Hanssens G. 15 4 2 36 37 . Agenturforr. Union, Korn- og Foderstofimport, A/S Sønderg. 24 4 2 30 85 . Korn Vandenhertz J Indeh. Sv, Lyck Mølleg. 6 4 2 24 42 . Agenturforr, , Kolonial en gr. Wangsgaard M C N-Torv 6 4 2 24 26 . Giarm. Vangsgaard Nicolas Storeg. 27 4 2 14 49 . Urmagere Weber Hans, sen. Ramsherred 38 4 2 21 °8 ■ Symaskineuds. Weide Wilh. S-Torv 2 4 2 21 25 . Bagere Wernicke Wilh. Svinget 1 4 2 34 62 . Manufakturhdl. Vestergades Læderhandel Vesterg. 2 4 2 27 41 . Læderhdl. Vestergades renseri Vesterg. 9 4 2 15 13 . Renserier Vestergades Vaskeri Vesterg. 9 4 2 35 19 . Vaskerier Wienerbageriet Vesterg. 21 4 2 20 59 . Konditorier Viereck P Byggeforr. v. J P Viereck, H P Hanssens G. 32 4 *2 18 00 . Bygm. . Jernbeton- konstr. . Murerm. Wiesel H I/S Jørgensgård 14 å 230 35 . Revision Wiesel H S-Port 27 4 2 25 79 . Motorcykler Wilhelmsen Chr. Hjarupv. 3 4 2 26 35 . Produktforr. Willrodt Friedr. Skibbrog. 5 4 2 22 34 . BegraveIsesforr . Winsløw Arne Ramsherred 4 4 21112 • Manufakturhdl. Voetmann J J Skibbroen 28 4' 2 31 01 . Trælast­ og Tømmerhdl. Vognfabriken Velos I/S Industriv. 1 4 2 15 55 , Påhængsvogne Wohlenberg's Ludwig Boghandel St. Torv 5 4 2 22 29 . Boghdl. . Papirhdl. Wollbrink W A Skib6rog. 21 4 2 10 83 . Bygm. Wollesen Hans Haderslew. 22 4 2 29 38 . Skomg. Wolter Karl Kolstrup 37A 4 2 33 43 . Bogbindere Wrang Jørgen Clausen S-Torv 13 4 2 10 92 . Skræddere

Åby kommune, se u. Århus

Aakirkeby (Bornholms amt) Tlf.kaldenr. [03) 9 74

Real-Register Aakirkeby Bank, Akts. Tlf. 46, stiftet 7. juni 1902. Kontortid 9-12 og 14-16, lørd. kun 9-12. Aktiekapital: 400.000 kr. Reserver: 972.383 kr. 84 ø. Direktør: Kaj Nielsen. Aakirkeby og Omegns Sparekasse Tlf. 18 [kontortid 9-12 og 14-16, lørd. 9-12]. Stiftet 1. maj 1869. Direktør: M P Ipsen. Amtstue, se u. Rønne. Beskatningsprocent 1960-61: 23,2. Biblioteket [Aakirkeby og Aaker Folkebibliotek] Tlf. 350. 4. 931 bd. Blbltkar: lærer JKjeld Alstrup. Borgmester: Karl Plhl Tlf. 223. Bornholms naturhistoriske Forening. Fm d.: over­ lærer Th. Sørensen 4 221, Dommer, se u. Neksø. Elforsyning [kommunalt] Tlf. 72, anl. 1909. Bestyrer: C A Kure. Formaeansættelaer til staten [skatteåret 1960-61]: 16.613.500 kr. Haandværker- og Industriforeningen, st. 3. sept. 1887. Formd.: smedem. Andr. Eriksen Tlf. 8. Husstande pr. 1/10 1955: 543. Indbyggerantal pr. 1/7 1960: 1.485 [1801: 455; 1901: 1. 176]. Indkomstansættelser til kommunen [skatteåret 1960 -61]: 5. 043. 505 kr. Jernbanestation Tlf. 21. Stationsforst.: Ejnar Lau. Kommunekasserer: Ludv. Sassersen. Kommunekontoret, Eskildsg. 2 Tlf. 223 [9-12 og 15-16], Kæmner: Rob. Jørgensen Købstadrettigheder: Aakirkebys ældste privilegier er stadf. 1346. Politim ester, se u. Rønne. Postkontor Tlf. 41. Postmester: K V Møller. Skolevæsen, Det kommunale. Borger- og real­ skolen Tlf. 181. Insp. : Sv. Aa. Pettersson. Socialkontoret Tlf. 223. Sognepræst: F Thaysen Tlf. 103. Sygehuset Tlf. 400. Overlæge: Rich. Knoop. Forvalter: kæmner Rob. Jørgensen Tlf. 223. Valgmenighedspræst: A H Lauridsen Tlf. 77. Vandværket [kommunalt], anl. 1907. Be6tyrer: C A Kure. FORRETNINGER Tillige optaget i Fag-Registret eller Supple­ menter under de vedføjede fag eller varer. Aaker og Aakirkeby Brugsforening 4 189 4 389 . Brugsforen. Aakirkeby Andels Foderstof- & Growareforr. 4 43 & 143 . Foderstoffer Aakirkeby Bank A/S 4 46 . Banker Aakirkeby Cementstøberi 4 65 . Betonvarer Aakirkeby Højskolehjem 4 81. Hoteller Aakirkeby Murerforretning 4 328 . Murerm. Aakirkeby og Omegns Sparekasse 4 18 . Sparek. Aakirkeby Tapet- & Farvehandel, Andr. Nielsen 4 85 & 485 . Tapethdl. . Farvehdl. Aakirkeby Tøjhus ved Carl Lind 4 94 . Herre- ekvip. hdl. Andelsbanken Å.m .b. A. 4 250 . Banker. Inkasso Andersen Otto 4 140 . Automobilkørsel 1 Bendtsen Jens 4 179 . Landbrugsmaskinhdl. Bornholms Kølérvsrksted v. K Hansen 4 99 . Blikkenslg. Bornholms Valsemølle, A/S 4 39 . Dampmøller Boværk a.m. b. a. 4 *277 , Foderstoffer Dam Johannes 4 200 . Bagere . Biskuitfabr. Danlelsen Ruth 4 104 . Modeforr. Eriksen A P & Sønner 4 8 . Smede Eriksen Jens 4 1*3 . Murerm. Eriksen Sven 4 471 . Gas- & Vandinst. Andersen Otto 4 241 . Købmd. Andreasen I 4 238 . Hulsømforr. Bech H J 4 186 . Snedkere

Munch Aksel 4 90 . Blikkenslg. Møller Georg 4 313. Smede Møller Gunnar 4 148 . Tømrerm. Møller Ingvar 4 92 . Saw. Nielsen Andr. 4 485 . Malerm,

Nielsen Carl Edv. | 29 . Cykeluds. Nielsen Egon R 4 194 . Radiouds. Nielsen Gunnar 4 192 . Skræddere Nielsen H 4 485 . Malerm. Ny Møde, O P Johnsen 4 70 . Møller Olsen H P 4 255 . Biavlsredsk. Olsen H P 4 3 . Købmd. Olsen Sigfred 4 144 . Vognfabr. og Karetmagere

Olsen Svend Aage 4 57 . Købmd. Pedersen Einar 4 318 . Urmagere Pedersen K Breining 4 30 . Købmd. Pedersen Vagn 4 34 . Bagere Petersen Karen 4 232 . Trikotagehdl. Rønne Erik 4 61 . Sadelmg.

Sonne Carl Otto 4 55 . Købmd. Svendsen Aksel 4 174 . Bødkere Svendsen Poul Aaby & Søn 4 56 . Smede . Land­ brugsmaskinhdl . Svendsen S P 4 175 . Ostehdl.

Thues Skrædderi 4 250 . Skræddere Tindborgs Boghandel 4 5 . Boghdl. Vibe Rasmus 4 87 . Foderstoffer

Evt. forretninger i omegnen optages i Fag-Regi­ stret under stednavnene: Aaker, Almindingen. Bo­ derne, Langemyre, Ugleenge [alle pr. Aakirkeby].

Aalborg (Aalborg amt) TU. kaldenr. [081 ] abn. nr.

Real-Register

A alborg A ktie -B rygg e rie r ["Lim fjorden", "Urban" & "Skandia” ], Hobrov. 42 4 2 52 22 [2 lin. J. Bajersk- og hvidtølsbryggeri samt mineralvands­ fabrik. Stiftet 1881. Aktiekapital: 780. 000 kr. Bestyrelse: grosserer H Thorndahl.R. ,fm d.; vinhandler konsul Povl Christensen,R .; direktør H Sander,R.

prokurist HanB Thorndahl. Adm. direktør: H Sander.R. IS

14

13

Made with FlippingBook Publishing Software