חוברת_הנחיות_מרחביות_גרסה_1_יולי_2017

תוכן עניינים

הנחיות – מרחביות

פרק :

: עמודים

08-09

הגדרות

10-36

לעבודות

.1

פטורות מהיתר

הנחיות עיצוב

37-160 39-47 48-56 57-70 71-81 82-94 95-104 105-116 117-137 138-154 155-160

: המבנה

מרחביות

.2

לעיצוב

הנחיות

1 2

- - - - - - - -

מגורים מגורים מגורים מגורים

בניה -

מרקמית

3

4 \\\

בניה גבוהה

דיור מקבצי

\\\ מוגן

דיור -

\\\ משרדים

תעסוקה

בנייני

למסחר ותעסוקה \\\

מגורים

בניינים

מסחרית

עם חזית

ונופש

מלונאות

לתעשייה

בניינים

161-174

.3

הנחיות מרחביות למבני ציבור

176-191

38

.4

הנחיות מרחביות פרטניות א" לתמ

192-199

לתקופת

.5

הביצוע

הנחיות מרחביות

200-245

.6

הנחיות מרחביות למרחב הציבורי

2

Made with