חוברת_הנחיות_מרחביות_גרסה_1_יולי_2017

|

ההנדסה

מנהל

עיריית אשדוד

הנחיות מרחביות לעיצוב המרחב הציבורי :

: הציבורי

הנחיות מרחביות למרחב

עצים

להגדרת

לנטיעה

וטיב

סטנדרט

בהתאם

הינו

העץ

הגדרת גודל

: ראה

החקלאות ( 2016 ),

של ונוי גננות

לשתילי

משרד

עצים

//shaham : http

moag .

il/professionalinformation/do . gov .

pdf . 2016 cuments/setting_standards_

, גובה נראות

, מיקום

, העץ

התייחסות

לסוג

ההנחיות כוללות

רחוב

עצי

גבוהה

וקווי

יקבע

במידה

מתח

המדרכה

לפי רוחב

סוג העץ ברחוב

. מפותח

ועוברים

ברחוב

של חופשי

ברחובות

נטיעת

תאפשר תמיד מעבר

העצים לפחות

מיקום

. רוחב

1.5 'מ

של רגל הולכי

המדרכה (

יינטעו

• במדרכות

במידה

במרכז רוחב

רחבות העצים

האופניים ,

, אופניים יינטעו בין

וקיים

שביל הולכי הרגל לשביל

שביל

.) שירות

רצועת מרחקי

יהיו המדרכה

בין המרחק

נטיעה –

בהתאם במרחק

העצים לאורך

יינטעו

בבגרותו + 1 ',מ כן כמו

נוף לקוטר

העצים

העץ

- תאורה 5

: במדרכה

הנמצאים

מהאלמנטים

עמוד

הבאים

מינימלי

5 ',מ

5 נקז ',מ

',מ 'חב עמוד

חשמל

200

יהיה

בור – הנטיעה

* אורך

מ"ס

לפחות

הנטיעה בריצוץ

בור

. עומק

* רוחב 100

100

מ"ס

מ"ס

וסילט

15%

עד חולית

ימולא ( גן באדמת

חרסית

חמרה

הבור

.) קומפוסט

50

ליטר

בתוספת

נטיעה

מרחקי

248

Made with