KøbenhavnsHistorieOgTopografi_II

K o n g e h u s e t s F o r h o l d 287 Bestemmelse om , a t K o n gen skulde erstatte J om fru B irgitte O lu fsd a tter de 8 Laester K o rn s Jo rd egod s, som en d n u resterede i K o n g H a n s 3 T ilb agelev ering af D ro n n in g D o ro th ea s P a rt a f V allø g o d setj K o n g en op fy ld te K ra v e t og overgav G odset til h end es H u sb o n d N iels E rikssøn Rosenkran s. M en efter d ennes Død 2. N o v em b er 1516 pu sted e S igb rit og h end es H jæ lp ere, isæ r T o ld ere n H a n s Barthomceussøn, til Ild e n og o p fo rd red e K ong en til a t in d d ra g e d et p a a n y , rim eligvis fo rd i B irgitte og h end es M ed arv in g e r ikke h av d e u d re d e t E rsta tn in g til K o n g e n a f F ru B irgitte a f H am m a rsta d s A rv. T ilsidst g av K o n gen i 1521 efter fo r O p fo rd rin g e rn e og in d d ro g de 8 Læ sters Gods, m en k ræ v ed e tillige, at F ru B irgitte sal. N iels R o senk ran s skulde give h am Skøde p a a de to G a a rd e i K ø b e n h a v n p a a H jø rn e t a f H ysken stræ de og p a a H jø rn e t a f K ø bm a g erga d e.15) 17. M a rts 1523 k lagede F ru B irgittes Søn O lu f re n t u d fra K o ld ing til Chri- stiern I I over, a t h a n m e d Sigbrits H jæ lp voldelig u d en al D om og R e t tog dette G ods fra h a n s M o d e r og fra h am selv og h an s Søskende, m en h a n tilføjede, a t h a n fry g ted e fo r sin H als, hvis h a n begav sig til K ø b e n h a v n .16) D e t v a r fø rst K o n g F rederik I , som 18. A ugust 1525 restitu ered e Godset, d er fo ru d e n de to københ avn sk e G a a rd e bestod a f 11 G a a rd e i E skebjerg, 7 G a a rd e i H ø rb y og 1 M ølle i Ø rslev i Løve H e rre d .17)

m eatf f o t l K m m r 7' ' $nt fwtmntrøm <\piufmfttttttcn- Fig. 58. Vor Frue Kirkes Gavebogs Indførsel, at Biskop Peder er Kirkens Grundlægger og Kannikernes fromme Indstifter.

15) K.D. IV Nr. 379. lf>) Heise. Fam. Rosenkrantz II. Dipi. Nr. XLVII. 17) Kong Fred. I. Danske Reg. p. 18.

Made with