545390590 efter elena

16 med en F vrretningsfører og en Inspektør, for livis resp. Forretninger der affattes nærmere Bestemmelser. Bekostningen ved Overtagelsen af den omtalte Entre­ prise kan <’or Tiden ikke engang tilnærmelsesvis opgives, da den jo .fhænger af, hvilke Priser, der fastsættes for Materiel, Bygninger, Jærnbaneanlæg m. v., og det Samme er Tilfælde med Hensyn til Driftsregnskabet for det første Aar; men jeg tillader mig at være af den Mening, at man allerede med Udgangen af Aaret 1894 vil have høstet saa m gen Erfaring, at Udarbejdelsen af Budgettet for det følgende Aar ikke vil volde større Vanskeligheder, og at Result; Let af den betydelige Entreprises Overgang til Kommunen vil stille sig gunstigt.

C. Mayland. Kjøoenhavn.

Made with