Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

3 OČEKÁVÁNÍ DALŠÍHO VÝVOJE AGENDY A JEJÍ PERSONÁLNÍ POKRYTÍ Příchod nových legislativních či nelegislativních opatření v oblasti agendy digitalizace očekává 22 z 26 oddělení. Konkrétní očekávání jsou velmi variabil- ní a vztahují se k jednotlivým agendám zájmu oddělení. Opakovaně je očekává- na novelizace Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii, dále pak přijetí úprav vycházejících z navr- žených Digital Services Act (DSA) a Digital Markets Act (DMA). Rovněž je před- pokládán nový legislativní návrh k Evropské digitální identitě, revize opatření vztahujících se ke kybernetické bezpečnosti, zejména pak v oblasti internetu věcí (IoT), nových opatření v oblasti umělé inteligence (AI), certifikačních schémat ICT produktů a iniciativy k bezpečnosti cloudů. Rovněž je očekávána digitalizace a in- formatizace vzdělávání. Co se týče personální připravenosti na tyto nové iniciativy, tak tato není jed- noznačná. Oddělení, která očekávají příchod nových opatření ve 12 případech, deklarují svoji připravenost, naopak 10 oddělení odpovídá záporně. Nyní se pojďme blíže zaměřit na personální pokrytí agendy. Záporná pracov- ní fluktuace u zaměstnanců zaměřujících se na digitální agendu Evropské unie, byla za poslední rok v 15 dotázaných oddělení nulová – nedošlo tedy k žádným personálním změnám. V šesti případech pak odešel jeden a v pěti případech dva zaměstnanci. Rozhodující příčinou fluktuace (tam, kde k ní dochází), je dle hodnocení vedou- cích oddělení primárně nedostatečné platové ohodnocení (11 respondentů). Tato příčina je následována nemožností kariérního růstu (9 respondentů). Za méně časté lze pak považovat odchody z důvodu důchodového věku (3 respondenti), z důvodu nedostatku benefitů (3 respondenti) či na rodičovskou/mateřskou do- volenou (2 respondenti). V rámci otevřené otázky byly reportovány i další příčiny (5 respondentů), nicméně tyto se objevily jen ojediněle či přímo souvisely se spe- cifickým zaměřením konkrétního pracoviště. Šlo např. o příliš velké zatížení pra- covníků, požadavky na specifickou odbornou znalost, chuť změnit agendu nebo málo flexibilní systém jazykového vzdělávání. Obdobnou situaci lze zaznamenat i ze strany příchodu nových zaměstnan- ců, kteří by se věnovali problematice digitalizace v oblasti agendy Evropské unie. V 18 odděleních nedošlo k příchodu nového zaměstnance, do dvou oddělení pak přibyl jeden nový zaměstnanec, do čtyř oddělení dva zaměstnanci a do dvou od- dělení pak přibyli tři noví zaměstnanci. Velká část dotazovaných oddělení považuje počet zaměstnanců za neodpoví- dající (11 respondentů), jedno další pracoviště pak považuje počet zaměstnanců dokonce za vysoce nedostačující. Druhá nejrozšířenější skupina považuje počet zaměstnanců za dostatečný, nicméně jejich náplň práce hodnotí jako příliš za-

15

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online