Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

4 LIDSKÉ KAPACITY Závěrečná část výzkumu se zaobírá představením stavu lidských kapacit, které se věnují digitální agendě Evropské unie v rámci dotázaných úřadů státní správy. Data vycházejí z údajů, která předložila jednotlivá oddělení či pracoviště – v tomto segmentu jsou však vztažena k vyšším organizačním celkůmminister- stev a úřadů. Z důvodu zachování anonymity vzhledem k citlivým údajům je tato část textu anonymizována a názvy úřadů jsou nahrazeny číselným kódem 2 . Zaměstnanci, kteří se věnují agendě digitalizace, pracují nejčastěji na plný úvazek. Nejvyšší počet zaměstnanců věnující se dané agendě vykázal Úřad 11 – zde pracuje na plný úvazek 25 osob a jedna osoba na úvazek poloviční. Tento je následován Úřadem 4, kde se na agendě digitalizace podílí 17 osob pracujících na plný úvazek. Celkový nástin představuje Obrázek č. 5.

2 Aplikační garanti předloženého dotazníku mají k dispozici dekódovací klíč a disponují tak přesnými informacemi o jednotlivých respondentech.

18

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online