Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

7 – Zabývá se zaměstnanec v rámci digitální agendy EU jedním tématem nebo více tématy?

• jedno téma • více témat

8 – Pokud se zaměstnanec v rámci digitální agendy EU věnuje více tématům, identifikujte, kolik % jeho úvazku je těmto tématům věnováno (odhadem): • jednotlivá témata viz otázka 2 9 – Do kolika pracovních skupin s přesahem na digitální agendu EU je zaměstnanec na jednotlivých rezortech v ČR zapojený? Uveďte počet: 10 – Je v personálních kapacitách zaměstnance pokrýt veškerá tato jednání? • ano • ne 11 – Do jakých pracovních skupin je zaměstnanec zapojen na úrovni EU? • skupina 1: (uveďte) • další skupiny: (uveďte)

Jak častá je jeho účast na těchto skupinách (odhadem)? • velmi vysoká (90%) • vysoká (75%) • průměrná (50%) • nízká (25%) • velmi nízká (10%) • využívá SZB

48

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online