כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה -פברואר 2015 - גיליון 212

˘„Á

גיליון 212

≤∞±µ ה פברואר ¢Ú ש ˙ Ë שב

ננה Ú יק בר ˙ הוו Á ר Ê א Ï Ô י Ê‚Ó ה

כל הג לבש לב תכלת וארגמ הולדת לאיל ! יו

9-8

7-6

5-4

אוניה וסיפור ¨¢ בק Ê ק ¢

ירה Á ב ÌÚ

ו Ï ש ˙ שה א Ú אי ÏÓ ה‚י

ריוויה Ë - ı שב ˙ - Ï בישו - ˙ ברי Ú - ו‚יה Ï נו ÎË - אופנה - ˙ בריאו - Ë סר - סיפור - ספר ∫Ì י Ú קבו Ì דורי Ó

Made with