Kraks Vejviser 1938 gaderegister

A. Gade-Register for København - maa benyttes i Forbindelse med følgende Artikler i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind), der giver nærmere Oplysning om de forskellige Distrikters Omraade, Kontoradresse, Ledelse etc., samt eventuelt i Forbindelse med Kortene i Afd. I. Ejendomsskyld (OversKyldraad og kbhvnske Vurderingsformænd; Skyldkredsenes Omraade, angivet ved Kvartergrænser etc. K irker (Under de enkelte Kirkers Ravne: Sognegrænser, Kirkeværger, Præster, Organister, Kordegne etc.). K varterer (Inddeling i Boder og disses Grænser). Offentlig Forsorg (Lovregler, Socialkontorerne, Kommunelægernes Adresser og Træffetider m. m.). Politi (De kbhvnske Politikredses Omraade, Politistationer og Embedsmænd). Post- og Telegrafvæsenet (Post- og Telegrafkontorer, Embedsmænd; se endvidere Bestemmelser og Takster i 2. Bind). Rigsdagen (Valgretsbestemmelser, Storkredsenes Rep? æsentation). Rodeforvaltningen (Oppebørselskontorerne, disses Omraader, Embedsmænd etc.). Gader, Veje og Pladser er opført i alfabetisk Orden. Hvis Navnet er sammensat af flere Ord, er Ordningen foretaget efter det første af disse; f. Eks. Peder Skrams Gade under P., Sankt Annæ Plads under S., Dr. Abildgaards Allé under D. Nørre Farimagsgade under N., Ny Kongensgade under N. og Ved Stranden under V. Undtagne fra denne Regel er de Navne, der begynder med Store (st.) eller Lille (1.); de er indordnet under det følgende Ord, f. Eks. Store og Lille Kannikestræde under K. Naar Gaden er opkaldt efter en Person, men kun med Angivelse af Forbogstaver , er Ordningen foretaget efter Efternavnet, f. Eks. II C Andersens Gade under A., F F TJlriks- Gade under U. Til de optagne Personers og Firmaers Navne er føjet Stillingsbetegnelse og Telefon (2 Brugere af samme Telf. er ofte slaaet sam­ men til en enkelt Optagelse, adskilt ved &); ved Hjælp af Stillingsbetegnelseu kan de eventuelt findesi Person-Registret og Fag-Registret, hvor nærmere Oplysninger (danske Ordensdekorationer, Varespecialitet etc.) maa søges. De optagne offentlige Kontorer o. 1. er udførligt omtalt i Real-Registret (Afdeling V foran i 2. Bind). Om Gader, der har skiftet Navn (eller er nedlagt) efter Aar 1800, vil man finde Oplysning i Artiklen Gadenavne i Real-Regi­ stret (Af(lel'ngV foran i 2 Bind). Her findes tillige oplysende Artikler om de offentlige Parker og Anlæg, om historiske Bydelej om Slotte og andre offentlige Bygninger (se Oversigterne i Emnelisten), samt om de i Byenpaa offentlige Steder opstillede Monumenter. Andre Emner, der har Berøring med Hus-Registrets Indhold, vil man i Real-Registret finde behandlet i Artiklerne Bygningsvæsen Bygningsfredning, Stadsingeniørens Direktorat, Frederiksberg Birk, Frederiksberg Kommune, Nordre Birk, Søndre Birk o. s. V. Tallene, der angiver Vurderingssumnaen til Ejendomsskyld (E) og Grundværdien (G), er de ved 8. almindelige Vurdering pr. 1. Oktober 1936 ansatte Beløb. Det maa erindres, at Grundværdien er indbefattet i Ejendomsskyldsvurderingen, saa at Forskel­ len mellem de to Tal angiver Bygningernes Vurderingssum. I Artiklen Ejendomsskyld i Real-Registret findes Oplysning ora Over-Skyldraadet, de kbhvnske Skyldkredses Omraade og Vurderingsformændenes Navne og Adresser. Gadeskitserne kan ved Brugen sammenholdes med Kortene over København (i Afdeling I). At Hjømestedernes Numre er angivet paa Skitsen, er navnlig i de lange Gader en Hjælp, naar Ruter skal planlægges. B. Hus-Register for København Regler for Ordningen.

I Begyndelsen af hvert Aar udsendes nyreviderede Udgaver af KRAKS

LOMME-VEJVISER En Fortegnelse over Gader, Veje, Pladser og Torve i København og omliggende Kommuner med Oplysninger om deres Beliggen­ hed og Postdistrikter. -------- Pris 2 Kr. ---- ;— KRAKS KORT over K Ø B E N H A V N FREDERIKSBERG OG GJENTOFTE 15 Specialkort med fuldstændig Gadefortegnelse, Oversigtskort samt Sporvejskort. --------- Pris 2 Kr. --------

r# V A > Å A / irO rilrf^ !U [W ^ W

,„a„„

Made with FlippingBook flipbook maker