292554168

Tabel B. * Almindelige Lejeforhøjelser for Beboelseslejligheder indanket for de københavnske Hnlejenævn \ i Tidsrummet 15. Juni 1920 — 15. Januar 1Q21.

Efter N æ v­ nets A fgørelse var den i 1914 gæ ldende Leje forhøjet med pCt. »

Beboelses­ lejligheder uden Lejefor­ højelse efter A ugust 1914

Gennem snitlig aarlig Leje efter Nævnets A fgørelse Kr.

Beboelseslejligheder for hvilke den i August 1914 gæ ldende Leje er forhøjet med :

Gennem snitlig aarlig Leje Vs 1914 Kr.

^ A n t a l • B e b o e l s e s le jlig h e d e r m e d :

Ialt Antal Lejligheder

20 pCt. eller derunder

2 1— 33 v« pCt. over 33 */» pCt.

12 2

8 08

2 4 1

1 7 6

2 1 ,3 2 3 ,2

1 4 5 2 9 0 4 3 3 6 4 8

1 V æ r e l s e ...............................................

3 0

4 1 5

I 3 9 0

7 6 0 8

2 6 9 5

5 6

3 5 7

2 V æ r e l s e r ...........................................

3 4 6 7 2 o 8 l

I 2 2 3

2 0 7 0

2 5 ,6

4 8

5 4 2 2

5 4 4 8 1 2

3

...........................................

2 4 4

1 1 7 7

2 5 ,4

4 7 3

4 5 3

7

4

............................................

2 6 ,2

I 2 0 2

2

5 4 0 4 7 0

2 3 9

9 5 3

1 2 5

1 7 4

5 6

-

........................................... o g d e r o v e r . . .

1 6 1 5

18 2

>

2 0 5 9

1 2 3

2 7 ,4

' —

16 5

1 6 0 2 5

4 1 8

2 5 ,0

3 2 2 7

5 9 o o

I a l t . . . .

5 2 3

6 7 5 5

1 4 3

D e r a f : 1 . N æ v n ..................................................

2 6 2 3

2 9 4

4 6 0

1 0 5 2

2 0

1 2 5 7

3 7 4 4 2 1

2 3 ,1

1 9 0 3

1 1 9

50 8

4 8 1

x 2 7 6

2 7

2 .

..................................................

2 0 ,7 ■ t

1 8 9 1

7 2 2

7 1 8

>

6 4 4

5 7 0

2 5 ,9

5 2 5 6 2 3

3 -

~

..................................................

1 2 4 1

6 6 3

2 0 0

3 3 ,4

4 9 7

4 1 5

4 -

3

..................................................

1 9 0 3

4 2 6

4 8 0

2 0

8 2 6

6 3 1

2 5 ,2

3 8 3 4 8 0

5 -

— — — —

.................................................. .................................................. .................................................. .................................................

1 8 0 6

2 6 1

7 9 6

12

5 9 2

6 .

7 3 7

2 3 ,4

3 6 2

4 6 1

1 5 8 7 1 4 1 5

4 3 7 3 0 8

2 7 .5 t

3

5 5 2

5 9 5 4 4 2

7 -

3 2 8

1

2 5 ,8 1 .

8 .

6 6 4

4 1 3

1 6 5 6

2 2 ,4

6 4 6

7 1 9

3 5 9

4 3 9

2 3 4

9 -

5 7

..................................................

. . V * v Desuden behandlede Nævnene i denne Periode 7 747 andre Sager vedrørende Forhøjelse af Lejen for Beboelseslejligheder, nemlig 639 angaaende Lejligheder med Butik, 6 165 hvor Forhøjelsen havde sin Grund i særlige Udgifter, samt 943, for hvilke Forholdene var mangelfuldt oplyst. Sammenligner man Resultaterne af de to Tabeller (A og B), viser det sig, at der for det første af de behandlede Tidsrum (Tabel A) tilstodes en gennemsnitlig Forhøjelse af den i 1914 gældende Leje paa 13,3 pCt., for det sidste (Tabel B) paa 25,0 pCt. Endvidere fremgaar det, at Stigningsprocenten er lavest for de mindste Lejligheder og derefter som Regel stigende opefter. Indenfor de forskellige Nævn varierer den gennemsnitlige Forhøjelse for det første Tidsrum fra 9,3 til 15,4 pCt., og for det sidste fra 20,7 til 33,4 pCt. For Fremlejenævnenes Vedkommende foreligger kun nærmere Undersøgelse for Tidsrummet fra 1. August 1918 til 15. Juni 1919, hvorom henvises til nedenstaaende Tabel. Tabel C. Fremlejeforhold vedrørende Beboelseslejligheder behandlet af de københavnske Fremlejenævn i Tidsrummet 1. August 1918 — 1 5 . Juni 1919. >

F r e m l e je a f 2 V æ r e ls e r

F r e m le je a f x V æ r e ls e

F r e m l e je a f 3 e l. fl. V æ r e ls e r

Frem ­ lejen udgør a f L eje­ summen for hele L e jlig ­ heden

Frem ­ lejen udgør a f L eje­ summen for hele L ejlig ­ heden

Frem ­ lejen udgør a f L eje­ summen for hele L ejlig ­ heden

Ialt L ejlig­ heder med Frem ­ leje

Gnsntlg. Lejesum a f hele L ejlig ­ heden

Gnsntlg. Lejesum a f hele L ejlig­ heden

Gnsntlg. L ejesum '

H e le L e jlig h e d e n s V æ r e ls e a n t a l

Gnsntlg. Frem- lejcsum

Gnsntlg. Frem- lejesum.

Gnsntlg. Frem ­ lejesum

Antal

Antal

a f hele L ejlig ­ heden

Antal

K r.

Kr.

K r.

' Kr.

K r.

pCt.

pCt.

Kr.

. pCt.

»

»

>

*

»

1 V æ r e l s e ........................................

18 2

>

»

4

3 2 7

1 7 9 .7

4

>

»

>

2 1 2

»

4 7 2

2 V æ r e l s e r .................................

6 6 ,8

2 1

3 5 2

I I 5 .2

2 3 5

5 4 4 4 3 8

2 3 3

4 0 2

4 8 8

8 9 ,8

IO

1 3 8 ,0 5 0 7

....................................

9 5

5 6 4

7 7 9

4 8 3

2 5 3

5 2 ,4

3

7 2

. 7 2 0

7 1 6

6

2 2 2 7 2 6 6 ,7

6 4 4

3 9 6

8 9 .9

8 3 5

....................* • • 1 *

5 5 ,o

3 7

4

H S

9 6 0

10

4 0 7

9 6 6 1 0 2 ,4

.................. : . . . .

5 0

9 4 3

9 4 3

2 5

1 5

i 3 4 4

* 4 2 ,5

4 2 ,4

5 6

6

I 4 6 7

. . -----------------

i 6 3 2 I 2 1 7

10 i 5 3 3

5 9 0

7 4 .6

7 8 ,9

3

1 9

1 1 5 7

3 8 .5 3 6 ,1

2 1 4 0 3 9 0 8 1 8 2 ,6

o g d e r o v e r . .

7 7 2

5 1 6

5 7 ,6

7

5

5

1 5

1 3 4 °

5

1 4 3 0

I a l t . . .

1 7 9 ■

— .

— ‘

7 3 °

3 4

9 4 3

I Tidsrummet fra 15. Juni 1919 til 15. Juni 1920 behandledes ialt 32 37 Sager vedrørende Lejeforhøjelser og i Tidsrummet fra 15. Juni 1920 til 15. Januar 1921 ialt 2.072 Sager for de tre Fremlejenævn.

TYP.BWNCOIUNQKBHVN

Made with FlippingBook - Online catalogs