292560788

I Magistratens Skrivelse af 25. Maj 1899 til Borgerrepræ­ sentationen angaaende Oprettelse af Embedet som Raad- husforvalter foresloges bl. a., at alt vedrørende Indkøb og Anskaffelse af Kontorartikler, Papir, Bogbinder- og Bog­ trykkerarbejder til de Konforer, som fik Lokaler i det nye Raadhus skulde underlægges dette Embede, og dette Forslag blev tiltraadt af Borgerrepræsentationen i Mødet den 12. Juni 1899. For at opnaa ensartede Regler for disse Anskaffelser, samtidig med at Raadhuset blev taget i Brug af de forskellige Administrationskontorer, blev der paa Foranledning af Borgmesteren for Magistratens 2. Afde­ ling i Aaret 1902 nedsat en Kommission bestaaende af Kontorchef i Stadens Økonomikontor, Justitsraad H. Stock- fleth, Kontorchef i Magistratens 3. Afdelings Bogholderi C. Petersen og Raadhusforvalter E. Nyrop-Larsen, hvilken Kommission fik til Opgave at udarbejde saadanne Regler og fremsætte Indstilling herom til Magistraten. Kommissionen afgav under 30. Oktober 1902 en Be­ tænkning, som konkluderede i følgende Forslag: 1. at Stadslægen, Skoledirektionen, samt Vej- og Kloak­ anlægene anmodes om, inden Budgettet for 1904 skal udarbejdes, at udskille deraf Udgifterne til Papir, -Kontor- og Tegneartikler, Tryksager, Porto m. v. og meddele Raadhusforvalteren Resultatet, som da vil være at optage paa Bilag 10 Post 2. 2. at ovennævnte kommunale Kontorer endnu i 1903, li­ gesom hidtil, rekvirere Behovet af de i denne Be­ tænkning omhandlede Sager direkte hos de Forhand­ lere, som de ville benytte; men at deres Forsyning fra 1. Januar 1904 at regne sker efter de samme Reg­ ler, der gælder for Centraladministrationens øvrige Kontorer; 3. at Behovet af Tegnerekvisitter og Tegnepapir indtil videre leveres af Firmaet J. Chr. Petersen; 4. at Skrivematerialier, derunder Konvolutter, indtil 30. Juni 1904 leveres af Firmaet Engelsen og Schrøder i

Made with FlippingBook HTML5