545384221

F O R O R D .

For et Aars Tid siden vegnede j e g ud\ at Hofapo= teket i København i 1919 havde bestaaet i 250 Aar, og a f denne Grund samlede j e g i den paafølgende Tid en hel Del forskellige Oplysninger om dette Apo= tek og dets E jere gennem Tiderne. Disse Meddelel= ser renskrev j e g saa sidste Vinter, idet j e g tænkte paa at udgive dem paa en eller anden Maade, naar Apoteket fe jr e d e sit Jubilæum. Paa Grund a f TravU heden under Epidemien blev dette mit Fritidsarbejde sinket en Del, saa mit Manuskript fø r s t blev fæ rd ig t nogle Dage f ø r 15. Maj. J e g har ikke kunnet f o r e ­ tage Arkivstudier, og mine Oplysninger stammer alle f r a trykte Kilder. — J e g lader nu min Bog trykke og haaber, at den maa blive modtaget med Forstaaelse og Velvillie. Veile, Juli 1919. A R N O L D H A N S E N .

Made with FlippingBook flipbook maker