האגודה למלחמה בסרטן - זכויות ושירותים - מידע לחולים ולמחלימים מסרטן 2017-2018

‚ƒ€~‚ ‡‡•’˜ ‹‡‡

˜ƒŠ…Œ •~Œ‚ ˜~ ‚Š‡ƒŒ ~‡‚ „~Œƒ 1952 ˜Ž— ‚Œ•ƒ‚ †– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚ Š~–—‡ †–Œ ‚˜ƒŒ˜‚ƒ ‚~ƒŠ…˜‚ ˜~ ˜‡…’‚Š ‚–†Œ ˜ƒ˜‡„…‚ Š‰ ˜Šƒ’ƒ †–‚ ˜ƒƒŒ˜‚‚ ‹‡Šƒ…ƒ ‹‡~‡– Š~–—‡ ˜Ž‡Œ –ƒ‡”‚ ŠŠ‰Š €ƒŽ †–‚ ˜ƒŠ…Œ •~Œ‚ ‰ Š~–—‡ ‹‡‡…‹ƒ‡‰ ‚Žƒ—~– ‚€–ŒŒ ‡Œƒ~Š ‡ ‚ƒƒ‚Œ †–‚ ˜Š…Œ ‹ †– ‡Šƒ… ‰ “–~ ‹‡Ž…ƒ~Œ ‚Ž— ‡Œ •Œ ƒ~ Šƒ’‡† ‹‡~”ŒŽ‚ †– ‡Šƒ… ‹•ƒŒ‚ ‡ƒŠ‡€‚ ƒ…~‚ ‡”Œ~ –ƒ’‡— Š —€ ˜Œ‡—ƒ –•…Œ‚ ‹ƒ‡•Š ˜ƒƒ‚ ˆ~ ‹‡—… ˜ƒ‰‡~ –‰‡Ž –ƒ’‡—ƒ ‚Š…Œ‚ Œ ‹‡~’–Ž‚ ‹‡—Ž~‚ –’Œ ‡˜ƒŒ—Œ Šƒ‡€ Š…Šƒ’‡†‚ƒ ‹‡Š’ƒ†Œ‚ Š— ‹‚‡‡… “–~ „ƒ’—~ƒ Šƒ’‡† ‡„‰–ŒŠ ƒ‡ ‚ƒ€~‚ ‚‡•—Œ –˜ƒ‡ ‹‡ƒ†‚ ‹‡~Ž˜ ‡†‡Œ Šƒ’‡† ˜Š• †–‚ ‡Šƒ…Š –—’~Š ˜ŽŒ Š ‡…– ‹‡Šƒ…‡˜ ˜ƒ‡€ƒŠƒ•Žƒ~ ˜ƒ•Š…Œ “ƒ’‡—ƒ ‚Œ•‚ ‹‡– ‹‡~—Œ †– ‚Œ…ŠŒŠ ˜’Šƒ…‚ ‚Ž— ‚ƒ€~‚ ‚‡‡ Š—ŒŠ ˆ‰ “–~‚ ƒŠƒ… ƒ’Šƒƒ ‡~ƒ’–‚ „‰–Œ ‚’ƒ… ‚~ƒ’–Š ‚•Š…Œ ‡‡†~‡Š’ Šƒ’‡†Š –…˜Œ•‚ „‰–Œ “‡ƒ•—–‚ ‹‡‡… ˆƒ– —  ‡€ƒŠƒ•Žƒ~ ‹ƒ‡ Šƒ’‡†Š ‚—…‚‡…‡ ˜Œ•‚ ‹ Œ– ‡~ƒ’–‚ Š‡Š€Š ‡~ƒ’–‚ „‰–Œ‚ Š— ‚‡€ƒŠƒ–†Ž~ƒ–†€‚ ƒ‰ŒŠ ‚‡’ƒ•ƒŽƒŠƒ• –‡—‰Œ ˜—‡‰– ‚‡–‚Ž ‡–Œ‚ ‚‡–† ‚‡–ƒ’ ‡~ƒ’–‚ „‰–Œ‚ Š— ‡€ƒŠƒ•Žƒ~‚ ƒ‰Œ‚ ƒ‡” —ƒ‡… ‚Šƒ’ •Œ‚ ‡~ƒ’–‚ „‰–Œ —‚ ˜ƒ~‡–Š „‰–ŒŠ ‡„˜ƒŒƒ† ƒŒŒ –‡—‰Œ ˜—‡‰– ‡ ‹‡‡~ƒ’–‚ ‹‡„‰–ŒŠ ‹‰…ƒ˜Œƒ ‹•˜Œ —‡…ƒ‡” ˜—‡‰– ƒŒ‡Œ ˜‡‡Œ ‚ƒ€~‚ ‹ƒ—‡–Š —…ƒŒŒ ƒ‡”ƒ ‚‡’–€ƒŒŒ ˜ƒ‡…‡ ‹‡ƒƒ• ‹‡”‡~Œ ˜—‡‰– ‚ƒ€~‚ ˜‡‡Œ –~—‚ ‹•˜Œ –ƒ—‰Œ ‚‡’–˜‡‰– : –‡—‡ ‡˜Ž‡–• Šƒ’‡†Š –ƒ—‰Œ †–‚ ‡Šƒ…–…~ •Œƒ ‹‡‡~ƒ’–‚ ‹‡„‰–ŒŠ ˜‡‡Œ ‚ƒ€~‚ ‰ ƒŒ‰ ƒƒ ‹”‚…ƒŒ †–Šƒ –ƒ ‹‡€Ž –ƒ˜‡~Š ‹Œƒ‡• ˜ƒŒƒ ‹‚ Šƒ’‡†‚ •Œƒ ‹‡Šƒ…‚ ‹ƒ—‡– ˜~ Š‚ŽŠ †– ‡Šƒ…Š Šƒ’‡† ˜‡Ž ‹‚ Šƒ’‡†‚ ‡‰– –ƒ’‡—Š ƒƒŽ— ‹‡‡Œƒ~ŠŽ‡ ‹‡–•…Œ ˜ƒ’˜˜—‚ƒ ‹‡‡”–~ ‹‡–•…Œ Š— ‹‡Šƒ…‚ ˜ƒ‡ƒ‰„ ‹ƒ‡•Š ˜ƒŠ‡’ –ƒ ‡Žƒ‡…‚ ‡Œ‚ Š‰ ˜~ ˜„‰–Œ †– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚ ‡‡ Š ‚Ž‰ƒ‚— ƒ„ ˜–ƒ… ˜ƒ~Š ~ŠŠ ˜Šƒ’ ‚ƒ€~‚ ‹˜ƒ—–Š ‹‡Œƒ‚ ‹‡˜ƒ–‡—ƒ ˜ƒ‡ƒ‰„ ~—ƒŽ †–‚ ‡Šƒ… ˜ƒ”ƒ…Ž‚ ˜ƒ’ƒ–˜‚ –Œ ˜ŠŠ‰‚ ŒŠƒ ‹‚‡‡…˜ƒ‰‡~ –ƒ’‡—Š ‹‡Šƒ…‚ ˜ƒ‡ƒ‰„ ‹ƒ‡•Š ‡‡ ŒŒ‚ƒ ‡Œƒ~Š‚…ƒ†‡‚ ŠƒŒ ‡‚‚ ‚Šƒ’‚ ‘ƒ˜‡— ˜ƒ’ƒ–˜‚ Š †– ‹‡Šƒ…Š

7

†– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚

Made with FlippingBook - Online magazine maker