האגודה למלחמה בסרטן - זכויות ושירותים - מידע לחולים ולמחלימים מסרטן 2017-2018

‡†Ž€ ‡Œ ‡ Š…ƒ†‡ ˜ƒ–…”Œ ‚‡Š’~ ˜‡ŽŒ ‹‡Šƒ…Š ƒ‡‚ƒ –—•‚ –ƒ’‡— “‡‡˜‚Š ˜‡Ž ƒ †– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚ –˜~ ‹‡Šƒ…˜ƒ‡ƒ‰„ ~—ƒŽ ‹ƒ–ƒ’ ‚ƒ€~Š ƒƒ www.cancer.org.il ‚‰‡Œ˜ƒ ‡Œ Š•Š ‚„ ‹ƒ…˜ ˜ƒŠ~— –ƒ‡”Š ‚‰–‚ƒ ‚–‚ ‚–‚‚ƒ ‚‰–‚‚ ‡Œƒ…˜ ‹‡– ‹‡~—Œƒ ‹‡”Œ~Œ ‚‡•—Œ †– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚ –˜‡‚ ‡ ‚ ˜ƒŠ…Š ƒ‰‡‚ ˜˜…’‚Š ‹‡‰–Šƒ †–‚ ˜ƒŠ…ŒŠ –ƒ—•‚ Š‰ –ƒ‡”Š ˜‰‡–” Š ‚Š€‚ —Œ—Š ˜–•ƒŒ ‚’‡—…ƒ—‡ ‡•„Ž ˜‡ŽŒ Š ‡Œ ˜•’Œ ‚ƒ€~‚ ˜‡Ž’ƒ€ ˜ƒŠ‡’ ƒ”‡ƒ ‚Žƒ‰Ž ‚Žƒ„˜ ‚ŽŒ—‚Œ ˜ƒŽŒ‡‚ ~‡– ‹‡‡……–ƒ~ “ƒŒ‡~ Šƒ‚ƒ‰Š~ ƒƒ€Œ ‚ƒ€~‚ ˜Œ‡‡•Œ Š‡•Œ †– ˜ƒŠ…Š ƒ‰‡‚ ˜˜…’‚ ‹‡‡‡Œ‰ ƒ…‰ƒ‚— : ˜ƒ…‡‰—‚ †–‚ ˜ƒŠ…Œ Š— ‹•ƒŒ‚ Žƒ…~Š ˜ƒƒŒ‚ ˜~Š‚Š ‚–‚ ˜ƒ‡ƒŠ‡’ ˜ƒƒŒ‚ ˜~Š‚Š ‹‡Žƒ—‚ ‚‡Œ‚ ‡”Œ~ƒ ˜–ƒ—•˜ ‚–‚ ˜ƒŒƒ ‹‡Ž‡‡’Œ• ˜Œ„ƒ‡ƒ ‚–‚ œ…Œ ƒƒ ˜‡˜–…‚‡Œ ˜ƒŽƒ˜‡ ƒ‡– ‚‡„‡ƒƒŠ† ‹•ƒŒ ‡ƒŠ‡€Š ˜ƒ•‡ ƒ”‡Š ‡’Š~ ˜ƒ~Œ ‚”‡’Œƒ ˜ƒ•Œƒ ˜ƒ„–‰ ˜ƒ–ƒ…‹‡ŽƒŠ ‚Ž— ‡Œ –ƒ~Š ‚~‡”ƒŒ ‚‰–‚ƒ ƒƒ ˆƒŽ‡…˜ƒƒŒŠ ‹‡‡ƒ”•Œ ‹‡‡~ƒ’– ‹‡˜ƒƒ”Š ‹‡Šƒ…Š …–‚ –ƒ‡”Š ‹Ž‡…‹‡•˜ƒ ‹‡‡……–ƒ~ƒ —Œ— ‡•„Ž ƒ—‡ ˜‡ŽŒ ‹ƒ…˜ –’‚ ‡˜Š ˜ƒ‡Ž‰ƒ˜ ˜…˜’Œ ‹€ ‚•Š…Œ‚ ‚ƒ ˜ƒŒƒ•Œ ‹‡ Ž˜Œ ˆƒŽ‡…‚ ˜ƒƒŒ ƒŠ~ ‹‡~—ƒŽ ˜ƒ~”–‚ ˜ƒ–— ˜Œ‡‡•Œƒ ~‡– ƒƒ ‹•ƒŒ ‡ƒŠ‡€Š ˜ƒ‡Ž‰ƒ˜ ƒ —‚ ˜•‡Š ˜ƒŽ…˜ ˜Œ•‚Œ “–~‚ ‡…– —‚ †– •~Œ‚ ˜~ ‚Š‡ƒŒ ‚ƒ€~‚ ‹‡—Ž‚ ˜ƒŽ‡‚ ˜~ ˜ƒŠ‚Š ‚–†Œ ‚‡’–€ƒŒŒ ‡Œƒ~Š‚ ‚•‡–‚ †•‡ƒ–’ ‹ƒ—‡‡ƒ ‹ƒ„‡‡Š ‚ƒ€~‚ ‚Š‡’Œƒ ‚—‰– ˜ƒ‡˜–…ƒ ˜ƒ‡’–€ƒ~‡€ ˜ƒ‡–’‡–’ ‚‡’–€ƒŒŒ ˜ƒ•‡ ƒ”‡Š ˜ƒ•‡ ‡’Š~ ˜ƒ–— ‚ ˜ƒ”˜Œ ‚Ž—‚ ˆ—Œ –—~‰ ‚‡’–€ƒŒŒ ˜‡‡Ž †– ‚Œ…ŠŒŠ ˜ƒ•‡Š ˜ƒƒŒ‚ ˜~Š‚ ˜ƒŠŠƒ‰ †–‚ ˜Š…Œ Š— ‹•ƒŒ ‡ƒŠ‡€Šƒ ƒ…~Š ˜ƒ‡Ž‰ƒ˜‚ — †– Š— ‚‡ŽŒŠƒ ƒ…~Šƒ ‚‡’–€ƒŒŒ ˜ƒ”Œ~ ‚•‡–Š —‚ †– Š— ‹•ƒŒ ƒ…~Š –ƒ‚ †–ƒ €‚ ‡Œ‚ –•…Œ ‚‰‡Œ˜ †–‚ –•…Œ ‹ƒ‡•Š ‡˜ƒŒ—Œ ’ƒ~ ‚ƒ€~‚ ˜‡‡Œ ‚Ž— ‹‡—ƒŠ—Œ ‚ŠŒŠ ‚„Œ ˜Š’‚ ˜ƒŒƒ ‚Ž— ‡Œ †– ‡–•ƒ…Šƒ ‹‡~’ƒ–Š –•…Œ ‡•ŽŒ ˜ƒ–— ‚•‡ŽŒ “–~ ‹‡‡”–~ ‹‡‡Ž‡Š• ‹‡Šƒ•ƒ†ƒ–’ ‹‡‡~ƒ’– ‹‡˜ƒ–‡— ‡ƒ”•Œ –‚ ˆ–Œ‚ ˜ƒƒ” ‡—Ž~ Š— ‹‡Ž•˜ ˜ƒ–— ˜ŽŒŒŒ †– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚ ˜ƒ‡…~ ˜—– —‚ †– Šƒ’‡†‚ ˜ƒŒ~˜Œ ‹‚ “–~‚ ‡…– †–‚ ‡Šƒ… Š’†Œ‚

†– ‚Œ…ŠŒŠ ‚ƒ€~‚

8

Made with FlippingBook - Online magazine maker