292549318

2

Denne Tilvæxt af Befolkningen er ogsaa langt større end i de nærmest foregaaende Qvinqvennier, thi fra 1840 til 1845 steg Be­ folkningen kun med 5,968 Individer, fra 120,819 til 126,787, hvilket er knap 5 pCt., og fra 1845 indtil 1850 fremtræder Tilvæxten kun med 2,908 Individer, fra 126,787 til 129,695, eller knap 2£ pCt. Men det er utvivlsomt, at Folketællingen i 1850 viste især med Hensyn til'Kjøbenhavn et altfor lavt Resultat; dette kan, da Resultatet af Folketællingen i 1855 nu foreligger, næsten bevises mathematisk, medens det dengang kun maatte ansees for høist sandsynligt, hvilket maaskee ogsaa burde have været stærkere fremhævet end skeet er i Indledningen til Tabelvær­ kets 3die Bind, ny Række, som giver en detailleret Fremstil­ ling af Fordelingen af Hovedstadens Befolkning i Aaret 1850. Den Bemærkning, som er gjort med Hensyn til Folketæl­ lingen i 1850 i det Hele: „at de fortiden stedfindende Krigs­ forhold maae have havt en uheldig Indflydelse paa Folketællingen” og „at der er Grund til at antage, at circa 8,000 Soldater ere forblevne utalte” *), finder især Anvendelse paa Tællingen i Kjøbenhavn. Thi da man havde troet sig nødsaget til, hvad de Militaire betræffer, at foreskrive, at de ikke skulde tælles paa det Sted, hvor de paa Tællingsdagen befandt sig, med mindre de der havde deres egentlige Hjem, men at Enhver derimod, uden Hensyn til, om han mulig var indkaldt til Krigs­ tjeneste, skulde anføres der, hvor han havde fast Hjem, saa maatte Følgen deraf blive, at Størstedelen af den i 1850 i Kjøhenhavn liggende Garnison (forsaavidt denne altsaa ikke havde fast Hjem i Hovedstaden) ikke blev talt med og hen­ regnet til Befolkningen der, saaledes som skeet er i 1855, medens det er høist rimeligt, at ikke Faa, som den 1. Febr. 1850 gjorde Krigstjeneste paa Als og andetsteds udenfor Hoved­ staden, skjøndt de havde fast Hjem i samme, ikke bleve opførte som henhørende til Kjøbenhavns Befolkning. Dette fremgaaer

*) Statistisk Tabelværk 1ste Bd., ny Række, Pag II og V.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online