292549318

3

aldeles klart af en Sammenligning mellem den i Kjøbenhavn garnisonerende Styrke i 1850 og 1855 og Folketællingernes Resultat, hvad de Militaire angaaer, ligesom det bestyrkes af de flere Betragtninger, som i denne Henseende skulle gjøres. Efter et Opgivende af Krigsministeriet fandtes den 29. Jan. 1850 af Militaire i Kjøbenhavn og Citadellet Frederikshavn: ' 205 Officerer, 455 Underofficerer, 4,985 Menige, desuden 400 af begge Garder, tilsammen 6,045 Mand. Men ved Folketællingen den 1. Febr. 1850 bleve kun talte 1,387 Underofficerer og Menige, foruden 655 Officerer og Em- bedsmænd ved Landmilitairetaten. De i Kjøbenhavn og Citadellet garnisonerende Militaire i Slutningen af Januar 1855 er af Krigsministeriet opgivet at have udgjort: 232 Officerer, 499 Underofficerer, 3,731 Menige, desuden 300 af begge Garder, tilsammen 4,762 Mand, medens efter'Folketællingen 1855 de militaire Underklasser talte 4,374 og Officerer og Embedsmænd under Landmilitaireta­ ten 622. Det er derfor, som sagt, a l de l e s k l a r t , hvorledes den forskjellige Tællingsmaade i 1850 og 1855 har virket til at give det Udseende af, at Hovedstadens Befolkning. var saa meget ringere i 1850 end i 1855. Men ogsaa paa anden Maade maa dette ansees at være aldeles klart. i*

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online