292549318

4

Undersøger man nemlig Forholdet af Mandkjønnet til Qvinde- kjønnet i Hovedstaden, saa finder man, at der paa 1,000Mandfolk: i 1834 kom , . . 1,037 Fruentimmer, - 1840 - . . . 1,066 — - 1845 — . . . 1,059 - - 1850 — . . . 1,140 — Forholdet af Fruentimmer imod Mandfolk var saaledes usædvan­ lig stort efter Tællingen i 1850; men efter Tællingen i 1855 er dette Forhold kun som 1,000 : 1,066, altsaa igjen omtrent det samme som det var ved Tællingerne i 1840 og 1845. Og­ saa heraf synes det aabenbart, at en Deel af den mandlige Be­ folkning i 1850 ikke er talt med. Undersøger man endvidere Aldersklasserne, saa finder man en ny Bekræftelse for det antydede Factum, at der i 1850 har været blandt Andre 3 til 4,000 Militaire i Hovedstaden, som efter den da brugte Tællingsmaade ere udfaldnc, og at det er een af Grundene, hvorfor Befolkningen i 1850 stillede sig §aa lavt, og hvorfor Tilvæxten fra 1850 til 1855 synes saa meget .større. Efter Folketællingen i 1850 kom der paa hvert 1,000 Mandfolk i Hovedstaden 9,06 i en Alder af mellem 20 og 25 Aar; efter Tællingen i 1855 derimod 13,20. Dette er en paafaldende For- skjel, og bliver det saa meget mere, naar man erfarer, at For­ holdet med Hensyn til Qvindekjønnet i de benævnte to Perio­ der næsten slet ikke har varieret. Af 1,000 Fruentimmer vare efter Tællingen i 1850 10,02 og efter Tællingen i 1855 10,23 i en Alder af mellem 20 og 25 Aar. Nogen Indflydelse paa de her berørte Forhold, ligesom overhovedet paa Befolkningens Ringhed i 1850, kan det og­ saa have havt, at der af fremmede Haandværkssvende dengang kun vare meget faa i Hovedstaden, medens langt flere af disse befandtes her i 1855. Det tør saaledes ansees for v i s t , at Kjøbenhavns Befolk­ ning, naar den i 1850 havde været talt saaledes som den er bleven talt i 1855, allerede da vilde have udgjort omtrent 133,600 Mennesker, og at Tilvæxten fra 1850 til 1855 egentlig

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online