Kraks Vejviser 1924 gaderegister ny

I Emnelisten påa de gule Blade foran i dette Bind findes efterfølgende OVERSIGTER over en Bel af Real-Registrets Indhold indordnede alfabetisk:

3. Begravelse og Ligbrænding 4. Bespisning 5. Blinde 6. Boligforeninger 7. Børn 8. Devstumme og Tunghøre 9. Fængselsselskaber 10. Gamle 11. Hjemløse 12. Juleforeninger 13. Konfirmationshjælp; ' 14. 'Kvinder, Enligstillede 15. Laaneforehinger 16. Studie- og Undervisningshjælp 17. Syge ■■ 18. Tyender : , • . 19. Understøttelses- og Pensionsforenin­ ger, der er begrænsede til særlige Erhverv eller Befolkningskredse 0. Fofskellige 1. Afholdssagen 2 .Børneopdragelse og Undervisning 3. Dyrebeskyttelse og Dyréopdræt 4. Elevsamfund o. 1. 5. Erhvervslivets Fremme 6. Faglig Uddannelse 7. Forsyarssagen 8. :Fredsbevægelsen 9. Hemmelige Selskaber i 10. Idræt og Sport , • • 11. Indkøbsforeninger 12. Kirkelige og religiøse Foreninger, Missionsvirksomhed . , 13. Klubber o. 1. . •14. Kreditor-Foreninger , v 15. Kunst ,og Kunstindustri 16. Kvindesagen .. o, 17; Landbrugs^, Havebrugs- og Skov- brugsforeninger ‘ , 18. Kandsmandsforeninger 19. Musik, Sang og Skuespilkunst 20. Oplysningsarbejde blandt Voksne 21. Patriotiske Foreninger 22. Politik, Sociale Spørgsm&al o. 1. 23. Soldaterforeninger 24. Sundhedsvæsen, Sygepleje o. 1. 25. Sædelighed 26. Turistforeninger " 27. Videnskab, Sprog og Litteratur

Hoffet« Institutioner Domstole Finansministeriet Handelsministeriet Indenrigsministeriet Justitsministeriet

Rekonvalescent- og Rekreationshjem Retshjælp Skoler for Børn Skoler for særlig Uddannelse Slotte, Palæer o. 1. Sparekasser Statstilsyn Stiftelser og Legater f Telefonselskaber

i

Kirkeministeriet Krigsministeriet Landbrugsministeriet Marineministeriet Ministeriet for offentlige Arbejder Undervisningsministeriet Kommunale Myndigheder ' og Institu­ tioner Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden Abnormanstalter Arbejdsanvisnings- og Engageringskon­ torer Asyler for Børn Banker Biblioteker, Arkiver Brandforsikringsselskaber Børnehjem Eksamenskommissioner Hospitaler og Sanatorier Kirker / \ Kirkesamfund u. f. Folkekirken Klostre Kollegier Kommissioner Laboratorier Livsforsikringsselskaber Missionshuse o. 1. Museer og Udstillinger Opdragelsesanstalter ' ■ 1. Kbhvns Kommune 2. Frdbg. Kommune 3. Kbhvns Amt 4. Kbhvns Nabokommuner

Underretter Vuggestuer

Foreninger

A. Faglige 1. Arbejdere 2. Embeds- og Bestillingsmænd, Kom­ munale • 3. Embeds- og Bestillingsmænd.! Statens Tjeneste 4. Fiskere 5. Forfattere 6. Gartnere j 7. Grundejere 8. Haandværkere og Industridrivende 9. Handlende 10. Ingeniører, Teknikere 11. Journalister, Bladforetagender 12. Kunstnere, Arkitekter 13. Kvindelige Erhverv 14. Landbrugere m. m. 15. Læger, Dyrlæger, Tandlæger 16. Lærere 17. Medhjælpere og Funktionærer i pri­ vate Virksomheder 18. Musikere, Komponister, Musik- og Sanglærere m. v. / 19. Pengeinstituter, Forsikringsselskaber ‘ o. i. 20. Restauratører og Beværteré 21. Sagførere ' 22. Skuespillere etc.

23. Stenografer 24. Studerende 25. Søfarende 26. Vognmænd,

Parker og iLilæg Polikliniker

B. Velgørenhed. Gensidig Hjælp 1. Almindelige Hjælpefdireninger

>

Politi Redningshjem for Alkoholister

.

2. Arbejdsløse

^

Kort oyer de kbhvttske Sporvejes Linienet med forklarende xTekét samt Planer / over Teatre, større Hospitaler m. ni. findes i Afdeling I, Kort og Planer; ' Bestemmelse^' og Takster for Posts jernbane-, Telegraf- og Toldvæseft- findes pak , ; 4 grønne Blade foran i Vejviserens 2. Bind. •

Made with FlippingBook Publishing Software