Kraks Vejviser 1924 gaderegister ny

Afdeling IL

Alfabetisk ordnede oplysende Artikler af historisk, statistisk og praktisk vejledende Art. Den danske Stats højere udøvende, dømmende og. politiske Organer, Kbhvns og omliggende Kommuners Styrelse og Institutioner. Private Foreninger og Institutioner med videnskabeligt, kulturelt, religiøst, patriotisk, fagligt, sportsligt, velgørende eller andet Formaal. Admini­ strative o. a. Inddelinger a'f Hovedstaden. Oplysninger om Bygninger, Hamle Gadenavne, Monumenter, Samlinger og Seværdig­ heder samt Staddele af særlig interesse. Vejledning i forskellige praktiske Forhold (som Begravelse og Ligbrænding, Firma­ anmeldelse, Anmeldelse til Folkferégistrene^Mønt, Maal og Vægt, Navneforandring, Pas, Ægteskab m.m.). Bestemmelser og Takster for Post-, Jernbane-, Telegraf- og Toldvæsen findes paa grønne Blade foran i 2. Bind. ' iSr man i Tvivl om, under hvilken Overskrift et Emne maa søges, bør man benytte JEmnelisten (paa gule Blade foran i dette Bind). Her findes Henvisninger fra de „Overskrifter", hvorunder man kunde tænke sig, at Publikum vilde søge Artiklen. Paa alfabetisk Plads i Emnelisten er indskudt en Række Oversigter (se Bagsiden af denne Karton). Artiklerne om Hovedstadens administrative Inddelinger m. m. maa benyttes i Forbindelse med Afdeling III A, Hade- Register ^86 Bagsiden af den grønne Karton foran dette* Register) samt med Kortene over Kjøbe"iihavn i Afdelihg I,-Kort og Planer. v '■' \ ' • I Real-Régistret er der mod Betaling givet enkelte meget storé Virksomheder, dér har Karakter af Institutioner, Lejlighed tfi at meddele Oplysninger,som iflg. deres Årt hører hjemme under denne Afdeling/ ( \ Oplysninger om 'foreninger og lnstitutioner uden for Kjøbephavn findes i;Afdeling VI, Provins-Regføter ved da enkelte Byer. (Institutioner, hvis Virksomhed omfatter hele Landet^ er som Regel'. optaget i Real-Register for Kj©benhavn). Real-Register for Island, se Afdeling VIH. Danmarks Hesandter, og Konsnler såmt danske Foreninger'i-Udlandet, se Afdeling IX.

Made with FlippingBook Publishing Software