Kraks Vejviser 1924 gaderegister ny

Hus-Register for Kjøbenhavn

III —544-560

Vedbæk

I

Petersen J Barber Petersen M arie F nigthdl. Petersen E Lærerinde Petersen G eorg M alerm. Petersen C M nrerm. Petersen O lof Murerm. Petersen J Snedkerm , Petersen P fh. U nivfuldm . Philipsen M ichael Læge R asch Andr. Sagfører R asm ussen Th, E Gerner K apt. R asm ussen A P Sognepræ st R ohde .S K lkollcktrico ■Schack H enny E nkegrev­ inde Scliack E H Greve S cln ck e H arry Gross. Schacke Ju l. Gross. Schw alm G erhardt M ekaniker Seidler E Skom agerm . Sinding C Vognm andsforr. Skovlund P J A nlæ gsgartner Sm ith PA Overlærer Stelling W Gross. Sørensen N P R estauratør Sørensen N Vognm and Thom sen NM H dlsgartner W alther Carl B ankfuldm . Vedbæk H otel V edbæk Kro

H ansen H E U ndertelegrafing H enrichsen O O vertelcgrat- bestyrer H oltegaard s Fabriker H usum Th, H dlsgartner Jensen E lias A B ogholder Jensen LK D yrlæ ge Jensen J Chr. G aardejer Jensen B L H dlsrejsende •Jensen Anders Murerm. Jensen Em il Sm edem . Jensen A xel Tøm rerm . Junger O tto Ingeniør Jørgensen EE Købmand Jørgensen Th. K øbm and Kruse J M anufakturhdl. K iinzel E M urerm. K øbke P Brandinsp. Købko K aj Sognefoged Larsen A P Fabrikant. Larsen .P F lytteforr. O lsen Erik G artner O lsen Ludv. K øbm and O pperm ann Th. D irektør P ctersonA lex. B lik k en slg m . Petersen N Bankbestyrer Petersen Chr. Tøm rerm . Post V iggo Tøm rerm . Schrndcr P M alerm. Sim onsen SE V iktualiolnll. Thiel O H dlsgartner Vallø Vilh. B ryggeriejer

Carlsen Edv. H dlsgartner C hristensen Georg Giarm. Christensen JV Gross. C hristensen li H otelejer C hristiansen ,T Skrædderm. Drescher Ti Fabrikant Drost Carl Dirdktør Fiber" 'i'h. Slagterm . Ernst H Skom agerm . Frederiksen LC A nlæ gsg. F rickenm eicr G Fabrikant Friderichsen Ady Enkefrue Friderichsen Poul Ingeniør G regersen JE Tapetserer G rønlund M artin Stabslægc, U yberg H F Ingeniør H ansen EK P ensionat Hansnn Chr. Skom agerm . .Hansen M artin Snedkerm . H ansen Carl F Tøm rerm . H ondrikscn A ago Gross. H enriksen V B likkenslgm . H indbcrg V G artner Ilolm R osa F otograf Ilolm -P ctersen O Sm edem . Ilh im AC .Direktør Iversen N S Gross. Jacobsen Alfred M alerm . Jacobsen L Vaskeriejer Jakobsen L K omm unelinde

Jensen H jalm ar M alerm. Jensen IIP Skrædderm . Johansen GT Tøm rerm . Jørgensen H J Købmand K oils Chr. Forpagter K ragh Jac. elektr. Install. K uli Oscar Gross. Lange Vilh. Brændselsforr Lange H olm a Sygehjem Larsen 015 A nlæ gsgartner Larsen H ans IL Gross. Larsen .TH Vognm and Lassen E m il Gross. Lassen K aj Prokurist L enzing A Urm ager Lindborg A K nnsthistonkei Lorentzen G Fjorkræhdl. M agasin du Nord’s Ved­ bæk Afd. M ortensen O luf Tøm rerm . M idler P Læ ssøe M ag. art. M øller H j. Fuldm . M øller V H dlsgartner M øller H Skatteopkræver N eubert H elene Enkofrue N ielsen lia n s Bagerm . N ielsen Poul Murorm. N ielsen P Snedkerm . Olsen IIC A nlæ gsgartner O lsen P K loakm ester Paulson V Telefonbest. Pedersen P Restauratør

W esscl H arry Chargé d’ A ffaires Z im m envann A M anufakth. Ø hlenschlæ ger Axel Gross. J e r n b.a n e s t a t i o n Lissner 0 Stationsforst. G rundtm ann Th. A ssist. Christensen G eorg G arde­ robe forr. II e n r i k s h o 1 m M elchior M R Forpagter M elchior Carl H Gross. M elchior H R Gross. Trørød Andersen E m ilie K onditor Andersen G eorg M alerm . Barnholdt M G aardejer B cntsen B P Tøm rerm . Christensen Jens Tømrerm. C hristiansen H.P Ejendom sh C hristoffersen K Gaard- ejereke G jerstrup L Fabrikant G yldahl AC D irektør H am m er N K omm lærerindø H am m er AE fh. K ordegn H ansen H A nlæ gsgartner H ansen T heophilus Gross. H ansen P A H dlsgartner H ansen O M alerm.

i

|

J en sen Carl Gross. Jensen Søren Gross.

D e n i 1 9 2 3 f o r e t a g n e a l m i n d e l i g e E j e n d o m s k y l d v u r d e r i n g . Kubere af Vejviseren kan ved Henvendelse til vort Oplysningskontor ($ Cent. 308, Lokal (i) faa Oplysninger om enkelte Ejendommes nye Vurdering og Jordskyld, forsaavidt Ejendomsskyldværdien udgør mindst 35,000 Kr. Ønskes skriftlig Oplysning, bedes frankeret Svarkonvolut indsendt.

Made with FlippingBook Publishing Software