Kraks Vejviser 1954 gaderegister

Vejviserens 1. Bind indeholder:

2. Bind indeholder: Emneliste til begge Bind Afd. V : Real-Register — VI: Firma- og Aktie­ selskabs-Register — VII: Fag-Register — VTO: Udlandet

Afdeling i i

Afd. I Kort over København — II: Gade-Register o g Hus-Register — IH: Person-Register — IV : Provins-Register

Gade-RegisterogHus-Register for København. A* Gade-Register. Gader, Veje og Pladser i København, Frederiksberg, Hellerup og i Københavns Omegn med Angivelse af Postdistrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Sogn (Kirke), Valgkreds, Politi- (og Rets)- kreds, samt Socialkontor.

B . Hus-Register. 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Københavns Omegn. Ejendomme , offentlige og private, ordnet efter Gader og Husnumre. Beboere,

Forretninger, Institutioner og Privat-Personer, anført i hvert enkelt Hus med Navn, Stilling og for Telefonabonnenters vedkommende tillige med Telefon. For Ejendomme i København og paa Frederiksberg fincfes endvidere Oplysning om: Matrikel-Nr. (Kvarterets Navn ses i Gade-Registret). Ejendomsskyldvnrdering (E) naar denne er mindst 40.000 Kr. samt Grundværdi (G). Ejer angivet ved *, naar han bor i Ejendommen, ellers anført i Parentes. Gadeskitser , Oplysninger om Gadernes Beliggenhed, om Gadenavnes Oprindelse og om Fredning af Bygninger (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918. Under 2) Københavns Omegn er7medtaget: Bagsværd, en Del af Brøndbyøster, Charlottenlund, Dragør, Gentofte, Herlev, Holte, Hvidovre, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, Nærum, Rungsted (Postdistriktet Rungsted Kyst), Rødovre, Skodsborg, Springforbi, St. Magleby, Søborg, Vedbæk og Virum,

Grænsen for Hus-Registrets Omraade er vist paa Side 57.

En nærmere Vejledning i Brugen af Gade-Register og Hus-Register findes paa næste Side.

Optagelse i Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Skøn,

Made with