TeknologiskInstitut_1906-1931

INDHOLD ALMINDELIGE DEL

Side

Foran og omkring S tifte lse stid e n ..................................................................... i 11 Arbejdet for Produktionen gennem 25 A a r ............................................................... 38 Strejftog gennem Institutets Arbejde i 25 A a r ........................................................ 75 Industrien og T eknologisk In stitu t................................................................................... 157 T eknologisk Institut og »Dansk A rb ejd e«.................................................................... 164 T eknologisk Institut og dets E levsamm enslutninger.............................................. 166 BERETNINGER FRA INSTITUTETS AFDELINGER Kalkskjolder paa nylagte G ulve......................................................................................... 174 U ndersøgelser over forskellige Analysem etoder til Bestemm else af Garve- sto ffe r ....................................................................................................................................... 1^6 Undersøgelser vedrørende Krafttab ved Kraftoverføring med R em 182 T idssvarende Indretning af Smedeværksteder paa L andet................................. 193 T eknologisk Instituts A u tom ob ilp røvestation ............................................................. 209 Jacquardvævede Drejervarer paa mekaniske Væ verier....................................... 213 Husbukkens Angreb og dens B e k æ m p e lse................................................................. 219 Nogle Undersøgelser vedrørende Straalingsradiatorer......................................... 224 Om A u tom obilsm øreoliens K ulafsæ tning..................................................................... 235 Et Bidrag til B elysning af Betingelserne for Form sandets Luftighed og S ty r k e ...................................................................................................................................... 237 Om Tagstens P o rø sitet....................................................................................................... 2^ U ndersøgelser angaaende Forgasningsoliebrænderen System Alfred N ielsen og H. B. H e in e k e .............................................................................................................. 2^3 Om Surhedsgradens (Brintionkoncentrationens) Indflydelse paa Rugmelets B agek raft........................................................................................................................... ' 2®^ Hvilken Nytte har Møllerorganisationerne haft af Bage- og Mellaboratoriet 268

Made with