פרסומידע - גיליון 881

תבניות שוקֱולֹדִ וחותכנים לֹפורים קֱרמים ומילֹויים לֹאוזני המן בסיסי בצקֱ ושוקֱולֹדִ לֹמנות אחרונות

תבלֹינים טריים | פיצוחים חמים

קֱמח כוסמין לֹלֹא צורך בניפוי & 10 20.3.18 בתוקֱף עדִ קֱ”ג לֹקֱניה עדִ גמר המלֹאי 2- מוגבלֹ לֹ

מלֹית פרג משובחת גר’ 600 & 10

20.3.18 בתוקֱף עדִ

lebell@012.net.il | קֱישוטים לֹימי הולֹדִת כלֹי מטבח אביזרי אפיה חומרי גלֹם לֹאפיה | 052-5666696 ,02-6416811 | קֱניון הרים ג.עציון | |

| 16.2.2018 | א’ אדִר תשע"ח | 2

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online magazine maker