פרסומידע - גיליון 881

לֹה”ו

חגיגת

פ

ם י ר ו

בשיפון

משלֹוחי מנות מכינים רקֱ משיפון

מבצעים מיוחדִים לֹכלֹ כיס

ניתן לֹרכוש כרטיס מתנה לֹמשלֹוח מנות

מבחר ממתקֱים ויינות

רבנות מהדִרין גוש עציון

נווה דִניאלֹ

לֹחמים ולֹחמניות מקֱמח מלֹא כוסמין | מקֱרונים | אלֹפחורס | עוגיות יבשות | מבחר עוגות

9933994 : טלֹ | אזור תעשיה נווה דִניאלֹ | 6:00- 19:00 לֹמבצעים, הנחות ועדִכונים חמים ישר מהתנור חפשו אותנו בפי יסבוקֱ יום ו' 6:30- ימים: א'-ה' 14:00

Made with FlippingBook - Online magazine maker