פרסומידע - גיליון 881

ידִע

פרסו

881 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

16.2.2018 בס”דִ, יום שישי, ער”ש פר’ תרומה א’ אדִר תשע”ח | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

Made with FlippingBook - Online magazine maker