Amalienborg_3.Del

— 19 —

N a a r man s ta a r paa Am a lienbo rg Plads, be finde r man sig inde i Fortidsidyllen mellem de 4 skønn e E igtved ske Palaier, ikke op rind e lig b y g g e t til Kongeboliger, thi D a ­ tid en s S ouv e ra in e r b e gæ r e d e stø rre o g p om p ø s e r e F o r ­ hold, men alligevel skal man lede efter en f o rn emm e re o g stilfuldere Plads. Fivilken Mon a rch b o e r b e s k edn e re o g finere. F o r n em h e d e n er a aben og venlig, alle 4 P a laier g ø r F r o n t m od den Besøgende, de r s ta a r ved R y tte r ­ sta tu en i Midten, lu tter s køn t smilende Facader. O g saa vidunde rlig er d ette Comp lex tænkt, at det fu ld stænd ig lukker Om v e r d e n e n ude. Palais hilser til Genbopa la is som til sit Spejlbillede, fra in tet af dem s e r man n o g e t Gade- pe rspe c tiv fø re bort, P lad sen er sluttet som i en Trylle- ling, o g d o g kan M e n n e s k e r fra alle 4 V e r d e n s h jø r n e r s tr ømm e ind som fra Sidekulisser. Ingen Bygm e ste r ha r co n s tr u e r e t en ideellere Rep ræ sen tation sscene, paa samme T id a ab en o g do g lukket til alle Sider. Disse P a laier d a n ­ n e r i bo g s ta v e lig st F o r s ta n d et sluttet Selskab. Am a lie n b o rg er Byens festligste o g skønne ste Plad s og H a rm o n ie n he r er fuldkommen.

Made with