DanskPortrætgalleriProtektorHS.Kgl.Højh.KronprinsChristian

FODROSTEN.

j| ^ g u tid e n s Læsere, NI H il der faar Posten

bragt ind ad Dø­ ren flere Gange

daglig, bar ondt ved at forstaa, at dette i vore Bed­ steforældres Barndom var et 'likendt Gode. Indtil det nittende Aarhundredes Be­ gyndelse maatte man selv skaffe sig Oplysning om, hvorvidt der var ankommet Breve til en eller ikke og selv

afhente dem paa Postkontoret. Saadan Underretning fik man enten ved direkte Forespørgsel paa. Postkon­ toret eller ved at gennemlæse: de Følgesedler (Karter), der i dette Øjemed hver Dag efter Postens Ankomst opsloges paa Postgaarden. De Breve, der ikke var af­ hentede 3 Timer efter at Kartet var ophængt, tilbragtes Adressaterne, der da havde at erlægge Bærepenge.

Dette gjaldt dog kun videre fra kommende Breve. Besørgelse af Lokalbreve kendtes aldeles ikke, o g en foretagsom .Mand fremkom da med et Forslag,, der, var det end ikke ideelt, saa dog maatte betegnes som et betydeligt Fremskridt En tidligere Toldkasserer Riegels

androg nemlig Genendpostamtet om Tilladelse til paa egen Regning at maatte paatage sig Brev- distribution i Kj»benhavn O g herpaa gik man — i hvert Fald delvis — ind,, idet der ved konge­ lig Resolution af 20. December 1805 oprettedes et Fodpostfcoeior, der traadie i Virksomhed i Marts Maaned 1806 og foreløbig overdroges Riegels paa Prøve i. to Aar. For yderligere at sætte Kronen, paa 'denne mærkelige Blanding af Statsinstitution og privat Foretagsomhed fastsattes Bestyrerens. Løn til 75 %, af Nettoindtægten,, dog ikke over ÉQO Rdi aarlig. Til Distributionen an­ tages der 8 Bude, der i Løn fik «120 Rdi .aarlig, samt Skilt paa. Hatten, o g Tilladelse til for egen. Regning at anlægge Postnniorm®. Foruden det Skilt, Fodpostbudet, som anført, bar paa Hatten, udstyredes han med en. Gongong,,, paa. hvilken

han hamrede løs, og da denne Maade at henlede Adressaternes Opmærksomhed paa gik af Mode,, fik han et Høm, I dette tudede han nu, til Adressaten kom ned i Porten eller

DET KGL, DANSKE POSTV ÆSEN. PERSONALH ISTORISK PRAGTVÆ RK - - R ED IG ERET A F JO H AN N E S MADSEN . DANSK PORTRÆTGALLERIS I. BIND. KØBENHAVN 1905.

J A C O B A N D E R S E N : P O S T V Æ S E N E T S H I S T O R I E ,

P R Ø V E S I D E .

Indholdsfortegnelse Pag. 20.

Made with