FraDetGamleKongensKjøbenhavn

Kjøbenhavnske Originaler

383

fo r hvem h a n næ re d e den stø rste H engivenhed. L a rs Ma­ th iesen v a r Medlem af Sogn e fø rstand e rsk ab et, og d a Kon­ gens S am tykk e v a r nødv end ig t i et vist K omm uneanliggende, begav L a rs M athiesen sig op p a a F re d e rik sb e rg Slot fo r at fa a Audiens. H an blev in d la d t og, som Kongen plejede, foer h a n im od h am m ed de O r d : „H vem e r De? H vad vil De?“ L a rs -, d e r ikke saa le t blev bange, sagde Kongen, hvem h an v a r, og i hv ilk en A n ledning h an kom . „H aa! haa! h a a ! “ lo n n Kongen p a a sin ejendomm elige M anér: „De e r a ltsa a L a rs M athiesen, den b e røm te L a rs M athiesen herinde p a a F re d e ­ r ik s b e r g ? “ — „B e røm t eller b eryg tet, som m an tager det, D eres M a je stæ t.“ — „B erygtet, ja sa am æ n d 1,“ sv ared e Kongen, „ fo r m an fo rtæ lle r, a t De læ re r den stu d e re n d e Ungdom a t d rikk e. D et g a a r nok temm elig slem t til i Deres B evæ rt­ n ing h e ru d e .“ L a rs, d e r ikke r e t k u n d e fo rsta a, om det v a r Spøg e lle r A lvor af Kongen, fa n d t det rig tig st at tage det som Spøg og sla a in d i en tilsv a re n d e Tone: „Ja, e r d et ikke sa n d t, hv ad jeg a ltid ha,r sagt, at ens bed ste B e stræ b e lse r b live m isk je n d te ,“ sv a red e L a rs gan ske frejdig. „ J e g skulde læ re U ngdomm en a t d rik k e ! L ang tfra. Det e r netop heldigt fo r de unge M ennesker, a t de søge m in B evæ rtning , thi ingen k a n m e re fo rm a n e dem til T ugt, M oralitet og til a t passe Bogen. Jeg g iv er dem ingen K re d it og sø rg e r altid faderlig for, at D rik k e v a re rn e ikke k u n n e stige dem til Hovedet. Det h av e b aad e de og jeg F o rd e l a f.“ — „H aa, h aa! E n r a r Moral d e n ! “ sv a re d e Kongen leende. „Men lad d e t nu væ re godt og lad os tale 0111 d en an d e n Sag.“ D enne blev nu d rø fte t, og Kongen bevilgede d et forlangte. L a rs M ath iesen døde, sa av id t e rin d re s, i F o ra a re t 1852 i en m eget høj A lder, e fte r a t h a n i en T id af hen ved 60 Aar h a v d e væ re t V æ rt p a a F red e rik sb e rg . I de sid ste A ar havde h a n s S u n d h ed og F lum ø r lid t m eget ved F am ilieso rg er, som g ik den gam le M and næ r til H jerte . H an s L igbegængelse v a r m a ask e den talrig ste, som nogensinde h a r fu n d e t Sted f r a F re d e rik s b e rg By.

Made with