545383586

iG —

•ning er forsvunden og har givet Plads for en stor 2-Etages Bygning med Lokaler for Anatomien, Zoologien, den patolo­ giske Anatomi og Husdyrbrugsfagene; bag denne Bygning findes de 3 nye Staldbygninger, dannende en Firkant med den1). Vagtstuen og Kontoret ere henlagte til én ny Byg­ ning. Hundestalden er ombygget og udvidet; og flere mindre Bygninger ere opførte. Ved Loven af 14. April 1892 fastsattes de faste Læreres Antal til 20; af disse ere 3 ansatte i de patologiske Fag, 1 i Husdyrbrugsfagene, I baade i de patologiske Fag og i Husdyr­ brugsfagene2), 1 i Anatomi og 1 i Fysiologi; 6 ere ansatte i Naturvidenskaberne, de andre i Landbrugs-, Landmaalings-, Skovbrugs- og Havebrugsfagene. Samtidig med Lovens Vedtagelse blev Spørgsmaalet om on Revision af Højskolens Undervisningsplan taget op, og Resultatet heraf blev som bekendt en Skærpelse af Fordrin­ gerne for Adgangen til Studiet af Veterinærfaget og en Om­ ordning af Undervisningsplanen og af Eksamen for Veteri­ nærerne (saavel som for de andre Elevklasser)3). De Forhold, hvorunder Dyrlægerne for Fremtiden her hjemme ville blive uddannede, maa siges at være tilfredsstil­ lende; Højskolens Kliniker ere tilstrækkelig store (kun paa Kvægpraksis kniber det; men herpaa vil der muligvis med Tiden tildels kunne raades Bod), Samlingerne ere gode, Lo­ kalerne tilstrækkelige; Undervisningen er lagt godt til Rette for Eleverne, og Undervisningstiden længere end ved de fleste andre Veterinærskoler. J.

J) En nøjagtig Beskrivelse findes i Tidsskr. f. Veter. XXIV. *) Endnu ikke endelig besat. s) Maanedsskr. f. Dyrl. VII. S. 86 og 310.

Made with FlippingBook Learn more on our blog