VBergsøeDeForbistredeDrenge

Den 16. Februar 17 57 „blev der forseglet efter Anders Nielsen Bersøe, som nylig tilforn var død i det ham tilhørende Hus paa Hjørnet a f Skindergade og Trompetergangen. Tilstede vare samtlige Arvinger: Frederik, Maler, Nicolai, Maler og Christian Bersøe, Malersvend. Endvidere Brøgger Chr. Borup, som havde været gift med en afdød Datter, Anna Marie, efter hvem der var to umyndige Døtre, Rachel Gierløv og Anna Borup“ . f ettens Fortegnelse over den Afdødes Ejen­ dele .ar jeg liggende. Den viser, hvorledes en nogen­ lunde velstaaende Haandværker den Gang havde d et: „Stue-Uhr i Foderal, grønmalede Himmels Senge, Tin Laags Cruuse, Ryslæders Stole, Egetræes Chatoll, ind­ lagte Skabe, og oven paa disse 5 Gipsdukker“ . 1 Kælderen fandtes „en Del Olie og Maler Vahre“ , og i „et Kammer næst ved 20 Td. K rid e“ , hvilket synes at tyde paa en ret anselig Virksomhed.

Made with