​ناسخ التواریخ​

. 60 - 61 .

. 3 . ص

58 التواریخ ‌ ناسخ ‌، سپهر ‌ الملک ‌ لسان ‌ تقی ‌ محمد ‌ میرزا ، . ج

. 100 - 99 .

. سوم،

59 ج همان ‌، 60 ص همان ‌،

صص

. 101 .

. 92 - 91 .

61

‌، امری ‌ مطبوعات ‌ مؤسسه ‌: (تهران 1350 ش) ‌ اول، ج

صص

ایقان ‌ قاموس ‌، خاوری ‌ اشراق ‌ الحمید ‌ عبد ‌

ک. ‌. ن ‌ :به ‌

. 159 .

62

‌، (تهران:فرهنگی ‌ بهاء ‌ و ‌ باب ‌ تاریخ ‌ یا 1346 ش)

ص

الابواب ‌ باب ‌ مفتاح ‌، ‌

‌ تبریزی

الدوله ‌ زعیم ‌ خان ‌ مهدی ‌ میرزا ‌

. 101 - 100 .

. 3 . صص

63 التواریخ ‌ ناسخ ‌، سپهر ‌ الملک ‌ لسان ‌ تقی ‌ محمد ‌ میرزا ، . ج

. 101 .

64 ص همان ‌،

37

Made with