544092774 efter elena

2

Der er dog i det Hele taget kun Grund til at glæde sig over denne Forandring. Ganske vist er der fremkommet Indlæg, der i det Væsentlige kun have røbet Indsenderens Overfladisk­ hed eller Mangel paa Kundskab, og som det havde været bedre, om Redaktionen havde ladet ligge som Manuskript; men der er ogsaa fremkommet mange alvorlige Redegjørolser og Hen­ stillinger, .baade angaaende vort Brandvæsen og vort Brand­ forsikringsvæsen, fra Mænd, der ere paa det Rene med, at man i saadanne Ting ikke uden Undersøgelse og forudgaaet Studium bør melde sig som Deltager i Diskussionen. *'Det er jo naturligt, at ogsaa en Assurandør ønsker at lære noget af Slotsbranden, naar saa mange Mennesker af den have lært saa særdeles meget, som de forhen ikke have vidst noget om. En Del af det, som Slotsbranden direkte har belært Almenheden om, have Assurandørerne dog forud vidst Besked med; vi vidste, at Slotte i det Hele ikke høre til de bedste Risikoer, Nogle blandt os havde en særlig ugunstig Mening netop om Christiansborg Slot; vi vidste, at Brandmure, som ikke ere * # * udbyggede, i Reglen ere betydningsløse, at Jerndøre jevnlig ere aabne, naar de skulle være lukkede, og vi vidste, at vort respektable Brandvæsen maatte staa magtesløs overfor . en Ild i en Bygning af Christiansborg Slots Højde, der, naar « den først havde grebet om sig, ikke vilde have kunnet slukkes, %om vi saa havde havt et helt Dusin Dampsprøjter. Derimod troer jeg nok, at Branden har lært os, hvor overmande meget et organiseret Redningskorps maatte kunne itdrette i Ildebrands- tilfældo, naar vi sé hen til, hvad disse patriotiske, frivillige Kedningsmænd udførte hin Aften, uagtet de neppe nogensinde havde tænkt sig, at de skulde komme i en saadan Virksomhed; derhos have vi faaet en Bekræftelse paa, at Malerier, især naar do ikke ere altfor store, ere et fortræffeligt Forsikrings­ objekt, bedre end Møbler og Effekter, men at Marmorstatuer ere redningsløst fortabte, naar der ikke udføres et Mirakel af en Afdeling Artillerister med Blokvogne under vor Konges egen Overledelse. s Men foruden hvad vi saaledes dels have faaet bekræftet, * ' ' «

Made with