NBBO årsberetning 2012

leder. Styret har bestått av Steinar Kjærnli (styreleder) samt Jan Morten Røkaas og Steffen Aasand.

Byggtek AS består i dag av 7 ansatte som leverer tekniske tjenester og byggeledelse til boligselskapene som er tilknyttet NBBO.

NBBO Byggtek AS NBBO Byggtek AS ble stiftet 26. august 1996 som et samarbeidsprosjekt om tekniske tjenester mellom Lier Boligbyggelag, Nedre Eiker Boligbyg- gelag og Drammen og Omegn Boligbyggelag. Etter fusjon mellom Nedre Eiker Boligbyggelag og Drammen og Omegn Boligbyggelag høsten 2006 ble NBBO eneaksjonær fra årsskiftet 2007. Selskapets aksjekapital er på kr. 1.000.000,-. I 2011 ble vaktmestervirksomheten i NBBO Byggtek AS skilt ut og slått sammen med NBBO Vaktmesterservice AS. De 4 ansatte som jobbet med vaktmestervirksomheten har dermed blitt flyttet over i det nye selskapet. NBBO eier dette nyetablerte selskapet sammen med Ola Skogheim, som også er daglig leder, med 50% av aksjene hver .

Styret i NBBO Byggtek AS har bestått av Steinar Kjærnli som styreleder og Unn Hege Nordhagen og Jan Morten Røkaas som medlemmer. Kyrre Hagen er daglig leder i selskapet. Drammen Boligbyggelags Eiendomsselskap AS Drammen Boligbyggelags Eiendomsselskap AS ble stiftet 4. mars 1996 og har som formål og eie og forvalte eiendommer og delta i annen beslektet virksomhet. Selskapet kjøpte Nedre Torggt. 5/7 i Drammen i 1996 som er NBBO sitt forretningskontor. Aksjekapitalen i selskapet er på kr. 500.000,- med NBBO som eneaksjonær.

Økonomi NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG

Årsregnskapet for NBBO 2011 viser et årsresultat på kr. 5.766.244,- (NBBO), for hele konsernet ble årsresultatet kr. 8.413.373,- I tallene er det gitt et konsernbidrag fra Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS til NBBO på kr. 1.231.758,- før skatt (kr 1.000.000,- etter skatt). Årsresultatet for NBBO på kr 5.766.244,- overføres til annen egenkapital. I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Til grunn for antagelsen ligger det gode resultatet for 2011, økonomien ellers i boligbyggelaget, budsjett for 2012 og konsernets strategiplan for årene fremover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling, med en likviditetsbeholdning pr. 31.12.2011 på kr. 49 895 258,-.

Styret mener at informasjonen gitt her i årsberetningen og årsregnskapet med noter gir en rettvisende oversikt over selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Selskap NBBO Utbygging Garanti Eiendomsmegling NBBO Byggtek AS DBBL Eiendoms- selskap AS Driftsinntekter 29.516.083,- 15.000.125,- 8.363.003,- 2.138.149,- Driftskostnader 28.735.932,- 13.969.620,- 7.889.140,- 1.399.085,- Driftsresultat 780.151,- 1.030.505,- 473.863,- 739.064,- Resultat etter skatt 607.659,- 872.471,- 356.379,- 338.840,-

Egenkapital pr. 31.12 2011

6.546.148,-

3.400.716,-

1.546.376,-

2.486.425,-

Det er tilfredsstillende at alle virksomhetsområdene går med overskudd og vi ser at det er vekst i alle våre markedsområder.

Når det gjelder nybyggaktiviteten er denne blitt enda mer kapitalkrevende. NBBO har nå særlig behov å fremskaffe tomtearealer for boligbygging og det er derfor viktig at vi har en økonomi som gjør dette mulig.

Styret vil takke de ansatte for flott innsats i 2011. Med vekst i vår region og behov for nye boliger, sunn økonomi og dyktige medarbeidere har vi et godt utgangspunkt for å skape gode bomiljøer og merverdi for medlemmene i årene fremover.

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

10

Made with