NBBO årsberetning 2012

Årsregnskap for 2011 NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG

Morselskap Resultatregnskap

KONSERN

2011

2010

Note

2011

2010

Driftsinntekter

47 733 480 6 896 444 54 629 924

31 062 053 5 885 481 36 947 534

Salgsinntekter av varer og tjenester 2, 10 93 567 546

101 421 208 19 177 970 120 599 178

Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

2 7 990 278 101 557 824

Driftskostnader

15 009 915 23 109 511

2 347 010 19 271 508 1 252 879 10 018 282 32 889 679

Vare, prosjekt- og tomtekostnader

10 45 209 498 3 36 319 484

66 491 052 31 227 188 1 758 076 11 908 728 111 385 044

Personalkostnader

152 902

Avskrivning varige driftsmidler

1

647 025

11 020 666 49 292 994

Andre driftskostnader Sum driftskostnader

3 11 021 303 93 197 310

5 336 930

4 057 855

Driftsresultat

8 360 514

9 214 134

Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap

1 231 758

0 0

0

0 0

0

Resultat tilknyttet selskap

1 471 779 2 175 631

1 661 080

1 375 423

Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter

1 056 598

158 102

361 553

673 237

490 122 566 476

2 734 736

1 013 870

2 974 173

8 071 666

5 071 725

Ordinært resultat før skattekostnad

11 334 687

9 780 610

2 305 422

1 055 744

Skattekostnad på ordinært resultat

4 2 921 314

2 254 428

5 766 244

4 015 981

Ordinært resultat

8 413 373

7 526 182

5 766 244

4 015 981

Årsresultat

7 8 413 373

7 526 182

Minoritetens andel av resultat Majoritetenes andel av resultat

0

0

8 413 373 8 413 373

7 526 182 7 526 182

Sum

Oppskrivninger og overføringer: Avsetning til utbytte/konsernbidrag Overført til /fra annen egenkapital

0

0

5 766 244

3 295 981

7 7

0

720 000

Avgitt/mottatt konsernbidrag

5 766 244

4 015 981

Sum oppskrivinger og overføringer

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

12

Made with