NBBO årsberetning 2012

årsregnskap ÅR 2011

NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG

Morselskap balanse 31.12

KONSERN

2011

2010

Note

2011

2010

EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

603 605 603 605

582 093 582 093

Utsatt skattefordel

4 1 206 638 1 206 638

1 647 703 1 647 703

Sum immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

0

2 211 357

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1, 8 7 997 661

10 567 446

302 785

345 893

Maskiner, inventar, transport midler o.l. 1

542 299

836 137

302 785

2 557 250

Sum varige driftsmidler

8 539 960

11 403 583

Finansielle anleggsmidler

0

0

Andre fordringer og periodiseringer Investering i datterselskap Investering i tilknyttet selskap Investering i aksjer og andeler Lån til foretak i samme konsern Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler

0 0

330 072

4 492 000

4 492 000

5

0 0

187 932

0

5 6 324 338 5 1 196 636

1 196 636

46 636

4 671 957

0

1 800 000

0

0

335 980

85 980

535 980

85 980

6 212 548

6 424 616

8 056 954

5 088 009

Sum anleggsmidler

7 118 938

9 563 959

17 803 552

18 139 295

Omløpsmidler Tomter til utbyggingsformål Tomter til utbyggingsformål Sum tomter til utbyggingsformål

8 150 269 8 150 269

21 325 477 21 325 477

8 150 269 8 150 269

21 325 477 21 325 477

Aktiverte prosjektkostnader Prosjekt ikke igangsatt

0 0

0 0

8 12 431 268 12 431 268

7 368 566 7 368 566

Sum aktiverte prosjektkostnader

Fordringer

1 056 250 10 457 673

849 351

Kundefordringer

4 993 094

6 485 772

9 747 946

Fordringer konsern / Mottatt konsernbidrag

0 0

0

0

0

Tilgode offentlige avgifter Andre kortsiktige fordringer

26 131 888 800

607 186

207 677

1 290 725 10 1 300 000 7 583 819

0

0

Opptjent ikke utfakturert prosjekter

61 187 887 68 588 590

12 121 109

10 804 974

Sum fordringer

Bankinnskudd og kontanter Bankinnskudd og kontanter Sum bankinnskudd og kontanter

49 895 258 49 895 258

26 058 434 26 058 434

6 58 563 006 58 563 006

30 629 433 30 629 433

Sum omløpsmidler

70 166 636

58 188 885

86 728 362

127 912 066

SUM EIENDELER

77 285 574

67 752 844

104 531 915

146 051 361

13

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

Made with