NBBO årsberetning 2012

TILLEGGSOPPLYSINGER/noter 2011

Noter til årsregnskapet - Tilleggsopplysninger til årsregnskapet 2011

Opplysninger om regnskapsprinsipper.

av ett år etter balansedagen. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for avskrivninger. Til grunn for avskrivningsplaner ligger individuelle vurderinger av forventet økonomisk levetid. Tomter Tomter er innkjøpt med tanke på bygging av boliger for boligbyggelagets medlemmer. I balansen er disse oppført til anskaffelseskost med tillegg av kjøpsomkostninger. Finansielle anleggsmidler Langsiktige fordringer og investeringer (eierandeler) i andre selskaper, herunder datterselskaper, er oppført til det laveste av antatt virkelig verdi og kostpris. Pensjoner, endring i regnskapsprinsipp Boligbyggelaget ansatte har kollektiv innskuddsbasert pensjonsordning for de ansatte. Den årlige premien er basert på en andel av den ansattes lønn, og betalt premie er den endelige kostnaden for NBBO. Det er derfor ingen regnskapsmessig forpliktelse ved årets utgang knyttet til denne ordningen. NBBO har også usikret pensjonsordning i form av avtalefestet førtidspens- jonsordning (AFP) gjennom LO / NHO-ordningen. Fra og med regnskapsåret 2007 er pensjonsforpliktelse knyttet til ordningen balanseført. Skatter, skattekostnad og utsatt skatt/skatttefordel Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt / skattefordel beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet balanseføres i den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom fremtidige skattepliktige overskudd. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres, er oppført netto i balansen.

Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Nedre Buskerud Boligbyggelag og følgende datterselskaper: Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS 100 % DBBL Eiendomsselskap AS 100 % NBBO Byggtek AS 100 % NBBO Utbygging AS 100 % Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datter- selskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Konsern- regnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Tilknyttede selskaper er innarbeidet etter egenkapitalmetoden. Driftsinntekter Inntekter fra leverte tjenester inntektsføres i den periode tjenesten utføres. Boligbyggelagets administrasjonsgodtgjørelse for forvaltningstjenester ved nybygging inntektsføres i takt med utførelsen av tjenestene. Leieinntekter inntektsføres i leieperioden. Nybyggprosjekter gjennomføres i regi av NBBO Utbygging AS. Regnskaps- føring skjer i samsvar med NRS 2 - Anleggskontrakter. Dette innebærer at resultatføring skjer i takt med fullføring av prosjektet, og kontraktskostnad sammenstilles med opptjent inntekt. Fullføringsgraden måles som andel påløpte kontraktskostnader målt mot totale kontraktskostnader. Tomtekostnad tas ikke med når fullføringsgrad beregnes, da denne kostnaden ikke gir et bilde av fremdriften av utbyggingsprosjektet. Resultatføringen skjer dermed med opparbeidet andel av sluttprognose basert på pålitelig vurdering av fullføringsgrad. Det inntektsføres ingen prosjektfortjeneste på eventuell usolgt andel av prosjektet. Klassifisering og generelle regler for vurdering av balanseposter. Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

15

Made with