NBBO årsberetning 2012

TILLEGGSOPPLYSINGER/noter 2011

Note 5. Aksjer og eierandeler

Datterselskaper og tilknyttet selskap

Bokført verdi 31.12.11

Firma

Forretnings- kontor

Eierandel / stemmerett

Egenkapital 31.1211

Resultat 2011

Garanti Eiendomsmegling Nedre Buskerud AS DBBL Eiendomsselsskap AS

Drammen Drammen Drammen Drammen

100 % 100 % 100 % 100 %

3 400 716 2 486 425 6 546 148 1 546 376 13 979 665

872 471 338 840 607 659 356 379

100 000 500 000

NBBO Utbygging AS NBBO Byggtek AS Sum datterselskaper

2 020 000 1 872 000 4 492 000

2 175 349

Bokført verdi

Tilknyttet selskap

Forretnings- kontor

Eierandel / stemmerett

Egenkapital 31.1211 -174 446 1 538 424 4 597 981 5 961 940

Resultat 2011

Vaktmesterservice AS

Drammen Drammen Drammen

NBBO 50 % NUAS 50 % NUAS 50 %

0

187 932

Gulskogen Hage-By Utv. AS Cappelensgate 14/16 AS Sum tilknyttet selskaper

-6 817

1 509 000 3 116 321 4 813 253

1 478 595 1 471 779

I konsernregnskapet er tilknyttede selskaper ført opp til kr 6 324 338. Vaktmesterservice AS er bokført til kostpris 187 932, og utgjør forskjellen mellom balanseført verdi og ovenstående sum andel av egenkapital kr 5 961 940.

Boligbyggelagets aksjer og eierandeler i andre selskaper.

2011

Antall

Pålydende

Bokført verdi

Garanti Holding

1 1

20 000 25 000

20 000 25 000

BBL Datakompetanse AS

Uni Storebrand NBBL Partner

318

5

1 590

23 44 42

50 000

1 150 000

Norske Boligbyggelags Landsforbund

1

44

Byen Vår Drammen MIBO IB andeler NBBL MIBO andelstegning NBBL

1 1 1

1 1

1 1

Sum aksjer og andeler i andre selskaper

1 196 637

Note 6. Bundne midler, klientmidler

NBBO

Konsern

2011

2010

2011

2010

Skattetrekkskonto

820 394 16 247

744 102 18 592

1 236 610 53 362 205

1 266 925 12 948 975

Klientmidler og klientansvar

Klientmidler tilhører klienter og er ikke oppført i balansen. I posten bankinnskudd inngår bundne skattetrekksmidler.

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

19

Made with