NBBO årsberetning 2012

Note 7. Egenkapital og disponeringer

NBBO

Andelskapital

Annen Egenkapital

Sum

Egenkapital pr 01.01. Nye medlemmer i året

3 007 750

57 522 122

60 529 872

530 070 -95 420

0 0

530 070 -95 420 95 420

Utmeldte medlemmer i året

Egenkapitalkorreksjoner og konsernposter

0 0 0

95 420

Årets resultat

4 766 244 1 000 000 63 383 786

4 766 244 1 000 000 66 826 186

Utbytte og konsernbidrag – mottatt

Egenkapital pr. 31.12.

3 442 400

NBBO Konsern

Andelskapital

Annen egenkapital

Sum

Egenkapital pr 01.01. Nye medlemmer i året

3 007 750

65 834 437

68 842 187

530 070 -95 420

0 0

530 070 -95 420 95 420

Utmeldte medlemmer i året

Egenkapitalkorreksjoner og konsernposter

0 0 0

95 420

Årets resultat

6 941 594 1 511 085 74 382 536

6 941 594 1 511 085 77 824 936

Egenkapital tilknyttet selskap 1.1.2011

Egenkapital pr. 31.12.

3 442 400

Note 8. Langsiktig gjeld, pantstillelser

NBBO

Konsern 10 446 000

Av selskapets bokførte gjeld er sikret ved pant

0

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet: Bygning med tomt - Nedre Torggate 5/7

0 0 0 0 0

7 997 661

Fordringer

0

Utleieleiligheter beregnet for videre salg Varelager og prosjekt under utarbeidelse

2 279 220 1 511 085 10 276 881

Sum pantsatte eiendeler

Note 9. Garantier NBBO har i februar 2011 avgitt en selvskyldnerkausjon pålydende kr 1.233.000,- til sikkerhet for gjeldsbrevlån i NUAS pålydende kr 2.466.000,-. Kausjonen nedreguleres i takt med nedbetaling av lånet, men skal til enhver tid utgjøre minimum 50% av hovedstolen Note 10. Boliger under bygging og boliger for salg Løpende inntektsføring av prosjekter innebærer usikkerhet da man baserer seg på estimater og vurderinger. For igangværende prosjekter er det usikkerhet knyttet til fremdrift, tvister, garantiarbeide, sluttprognose og så videre. Det endelige resultatet for et prosjekt kan derfor avvike fra den forventede sluttprognose. Det kan også forekomme tvister som avgjøres ved voldgift eller rettsak. Det er gjort avsetninger for tvister og garantikostnader i prosjektregnskapet knyttet til hvert prosjekt der dette antas å være sannsynlig.

N B B O - d e r f o l k t r i v e s . . .

20

Made with